La Red Renta Básica convoca dues beques pel curs de Postgrau Interuniversitari en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores

Renta basica

La dotació de cada beca correspon a la meitat de la matrícula (850€), i poden participar en aquesta convocatòria tots els alumnes que tinguin previst matricular-se al curs de Postgrau Interuniversitari en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores.

07/05/2018

L'associació Red Renta Básica (secció oficial de la Basic Income Earth Network) convoca dues beques per a sufragar parcialment el cost de la matrícula del curs de Postgrau Interuniversitari en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona). El propòsit és facilitar l'accés a alumnes que estiguin en una situació econòmica desfavorable.

La dotació de cada beca correspon a la meitat de la matrícula (850€), i poden participar en aquesta convocatòria tots els alumnes que tinguin previst matricular-se al curs de Postgrau Interuniversitari en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores.

Els candidats hauran de presentar la següent documentació:

  • Carta de motivació (extensió màxima: 1 pàgina), en què la s'exposin les raons econòmiques de sol·licitud de la beca i es motivi l'interès per cursar el postgrau.
  • Breu Currículum (extensió màxima: 1 pàgina), en què figuren els aspectes més rellevants de la seva trajectòria acadèmica i / o professional.

Les sol·licituds s'hauran de presentar mitjançant l'enviament d'un correu electrònic amb la documentació a la següent adreça: rb@redrentabasica.org, i el termini per a fer-ho finalitza el 30 de juny de 2018.
 
Els criteris per a l'avaluació de les sol·licituds seran els següents:
  • Situació econòmica del sol·licitant (fins a 4 punts).
  • Solidesa de la trajectòria acadèmica i / o professional (fins a 3 punts).
  • Idoneïtat dels objectius del sol·licitant en relació amb els continguts del postgrau (fins a 3 punts).

Les sol·licituds s'ordenaran d'acord amb la puntuació obtinguda. Les dues que obtinguessin major puntuació accediran a les beques de la convocatòria. La resta de sol·licituds quedaran en llista d'espera fins a la finalització del període de matrícula. En cas de renúncia -o circumstància anàloga- per part d'algun becat, la beca seria oferta al següent membre de la llista.

El jurat encarregat d'avaluar les sol·licituds estarà format pels membres de la Junta de la Xarxa Renda Bàsica: Julen Bollain, David Casassas i Francisco Ramos. La resolució del jurat tindrà com a data límit el 15 de juliol de 2018. La resolució serà inapel·lable i es comunicarà a cada sol·licitant abans que finalitzi el període oficial de matriculació.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies