PBeques.Popup.Loading

Convocatòria extraordinària d'ajuts de col·laboració per al suport al Servei d'Atenció Telefònica. Estiu 2017

Descripció

D’acord amb la Convocatòria General d’Ajuts de Col·laboració amb la UAB, aprovada el 30 de març a la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat , de la  Convocatòria General d’Ajuts de Col·laboració amb la UAB, aprovada per la Comissió d’Afers d’Estudiants el 11 de de març  de 2016, per a la concessió d’ajuts de dedicació parcial destinats al Suport al Servei d’Atenció Telefònica amb les bases següents:

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració
Estudi

Places

11

Import

.

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

1. Ser estudiant de Grau o llicenciatura, de 3r curs o posterior, o bé ser estudiant de Màster Oficial, a més de complir els requisits establerts en les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2016-2017.
2. Tenir coneixements de llengua catalana, castellana i anglesa.
3. Es valorarà l’experiència prèvia en tasques relacionades amb la informació i atenció a l’usuari.
4. Es valoraran els coneixements sobre la UAB sobretot pel que fa a aspectes acadèmics i de servei a la comunitat universitària.
5. Perquè els sigui adjudicada definitivament la seva plaça a la llista de beneficiaris o a la llista d’espera, les persones admeses en aquestes dues categories hauran d’assistir amb aprofitament a quatre sessions de formació de 4 hores durant el mes de juny.

Durada

La que s'especifica a la convocatòria

Destinació

La col·laboració consistirà en realitzar l'atenció telefònica com a suport a la matrícula del curs acadèmic 2017-2018 a l'Edifici d'Estudiants (Plaça Cívica)

Incompatibilitats

Les que consten a la convocatòria.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

30/03/2017

Data d'inici de sol·licituds

31/03/2017

Lloc de presentació a la UAB

Preferentment al Punt d'Informació de la UAB, a qualsevol Gestió Acadèmica o al Registre General de l'Edifici Rectorat

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

18/04/2017

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Preferentment al Punt d'Informació de la UAB, a qualsevol Gestió Acadèmica o al Registre General de l'Edifici Rectorat

Data de resolució

08/05/2017

Documentació

1. Una fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant, segons s’escaigui.
2. Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en què consti complet el Codi Compte Client i codi IBAN en el qual vol que s’ingressi l’import de l’ajut, on el sol·licitant ha de figurar com a titular o com a beneficiari.
3. Si la persona sol·licitant està afiliada a la seguretat social, una fotocòpia del document on consti el número d’afiliació personal a la seguretat social de la persona sol·licitant. En el cas que s’atorgui la beca a una persona no afiliada a la seguretat social caldrà seguir el procediment de la base 7.
4. Caldrà aportar un currículum i les acreditacions corresponents als requisits a valorar.

Formularis

Sol·licitud de la convocatòria extraordinària d’ajuts de col·laboració per al Suport al Servei d’Atenció Telefònica. Estiu 2017.

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució