Equip de deganat


Degà: Jaume Farrés Vicén

Secretari i vicedegà d'Ordenació Acadèmica: Benet Gunsé

Vicedegana de Postgraus: Inma Ponte

Vicedegà d’Economia i d'Infraestructura: Isidre Gibert

Vicedegana d’Estudiants i d'Intercanvis: Mercè Martí
 
Secretària de Deganat: Georgina Cabrerizo
 
Administradora de Centre: Anna Barragán

Gestor Acadèmic: José A. Bonilla