El BICIUAB. El projecte integral de la bicicleta de la UAB

El Pla de Mobilitat de la UAB proposa potenciar la bicicleta com a mitjà de transport en els desplaçaments per a accedir al Campus, per motius de feina i estudis. El Projecte BiciUAB concreta les actuacions necessàries per a assolir aquest objectiu a nivell d'infrestructures, aparcaments i serveis.

Principals actuacions:

 - Infraestructures: Definició i construcció d’una xarxa ciclable única. El Projecte diferencia entre vies d'accés, de connexió i internes. Les tipologies d'aquestes variaran en funció de les necessitats i espai. 

- Aparcaments: Instal·lació d'aparcaments tancats a determinats llocs del Campus.

- Serveis:
     - L’Espai BiciUAB. El Servei integral de la bicicleta que ofereix:
            Botiga/taller.
            Préstec de bicis.
            Activitats d’animació.
            Informació per a l’usuari.
            Aparcament en règim de garatge.
     - Assegurança BiciUAB.

Projecte BiciUAB per a consulta:

Planol_resum_projecte_BiciUAB

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats