A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus virtual Twitter Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Matrícula  Preu, deduccions i recàrrecs 
Informació general
Modificacions
 Recàrrecs 
Deduccions

Matrícula repetida

D'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya, quan et matricules per segona i successives vegades, s'apliquen els coeficients següents:

Núm. de matrícules

Coeficient repetició Graus, 1r i 2n cicle

Coeficient repetició Màsters professionalitzadors

Coeficient repetició Màsters NO professionalitzadors

2a + 2,2% * 1,2 1,2 1,625
3a + 2,2% * 2,6 2,6 1,750
4a + 2,2% * 3,6 3,6 1,875

Segona titulació

Si ja tens un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-lo, i comences uns altres estudis oficials, s'aplica un coeficient d'1,4 als preus per crèdit, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat.

Seràs eximit d'aquest recàrrec si et trobes en algun dels casos següents:
- Estudiants que han finalitzat estudis d'un únic primer cicle i es matriculen d'un segon cicle.
- Estudiants que han finalitzat estudis en centres que apliquin preus privats.
- Estudiants que havent iniciat uns estudis amb doble titulació hagin obtingut el títol d'una de les titulacions i que s'hagin de matricular d'algun crèdit de l'altra titulació.
- Estudiants amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.
- Persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el seu cònjuge i els seus fills.
- Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els seus fills o filles dependents.

Sobre el Web Inici
2014 Universitat Autònoma de Barcelona