A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Futurs estudiants  Convalidació d'estudis (estrangers)  Informació específica economia i empresa 
Informació General
 Informació Específica Economia i Empresa 

CURS 2014-15

 
ACCÉS PER CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS AL CURS 2014/15PLACES DISPONIBLES
 
Titulació de grau Places ofertes
Administració i Direcció d’Empreses (Campus Bellaterra) 2
Administració i Direcció d’Empreses en Anglès (Campus Bellaterra) 1*
Administració  i Direcció d’Empreses + Dret (Campus Bellaterra) 1
Comptabilitat i Finances (Campus Sabadell) 2
Economia (Campus Bellaterra) 2
Empresa i Tecnologia (Sabadell) 1
 
 

 
 
REQUISITS D’ACCÈS
 

 • Tenir estudis universitaris estrangers, parcials o totals de sistemes educatius no inclosos al capítol VII de la normativa d’accés als estudis universitaris de grau de la UAB, que no hagin obtingut l'homologació del seu títol a Espanya. Les persones que n'hagin obtingut l'homologació, hauran de sol•licitar l'admissió per la via regulada al capítol VI d'aquesta normativa.
 
 • Tenir-ne convalidats un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l'article 57 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre. A l'efecte de la valoració de l'expedient acadèmic previ per a la convalidació de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l'alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol•licitud d'admissió.
 
 • No podran accedir per aquesta via les persones a l'expedient acadèmic d'origen de les quals constin assignatures de què s'hagin matriculat i que no hagin superat per tercera vegada o successives vegades.
 
 • Tampoc no podran accedir per aquesta via les persones a les quals, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se'ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a què es vol accedir. El rector o rectora de la UAB, a proposta del deganat o de la direcció del centre, podrà deixar sense efecte aquesta limitació, en el cas d'estudis amb places vacants.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.

 
 
 
LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:
 

Per titulacions impartides a Bellaterra:

 • A la Gestió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa al campus de Bellaterra. Personalment o per correu certificat.
 • Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 18:30 hores. Cal sol·licitar cita prèvia.


                       
Per titulacions impartides a Sabadell:

 • A la Gestió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa al campus de Sabadell. Personalment o per correu certificat.
 • Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 hores. Cal sol·licitar cita prèvia.


 
CALENDARI
 

 • Sol·licitud d'accés per convalidació d'estudis estrangers: del 3 al 31 de març de 2014.
 • Publicació de la resolució provisional d’admissió: 30 de maig de 2014.
 • Publicació de la resolució d’admissió: 20 de juny de 2014.
 • Matriculació: del 23 de juliol de 2014.
 • Publicació, si s’escau, de places vacants i d’una segona convocatòria: 3 de setembre de 2014.

 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
 

 • Imprès de so.licitud degudament emplenat, que podràs obtenir personalment a la Gestió Acadèmica.
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.Certificat acadèmic personal.
 • Pla d'estudis dels estudis d'origen.
 • Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
 • El sistema de qualificació de la universitat d'origen.
 • Resguard d'ingrés de l'import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d'exempció o bonificació d'aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent. 

 
 
CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES
 
La baremació i la selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés es farà d’acord amb els criteris següents:
 

 • Primer, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Segon, les persones procedents d'estudis no afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris establerts a l’article 33 de la normativa d’acadèmica de la UAB, aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

 
PUBLICACIÓ DE RESOLUCIONS:
 
El 20 de juny de 2014 es farà públic al tauler d’anuncis i en la pàgina Web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa) la resolució del degà de la Facultat.
 
Els alumnes en llista d’espera s’hauran d’informar a la Gestió Acadèmica del centre, el dia 4 de setembre, de si han quedat places vacants un cop transcorreguda la matriculació dels alumnes admesos.
 


MATRICULACIÓ:
 
Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula el dia 23 de juliol de 2014. L’horari per a formalitzar la matrícula es podrà consultar en el tauler d’anuncis i en la pàgina Web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa).
En cas que algun alumne admès no formalitzi la matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.
 

MÉS INFORMACIÓ

Mapa del Web Inici Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona