A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Futurs estudiants  Canvi d'estudis  Informació específica economia i empresa 
Informació general
 Informació Específica Economia i Empresa 
CURS 2014-2015
 
ACCÈS PER CANVI D’ESTUDIS
 


PLACES DISPONIBLES
 
Titulació de grau Places ofertes
Administració i Direcció d’Empreses (Campus Bellaterra) 2
Administració  i Direcció d’Empreses en Anglès (Campus Bellaterra) 1*
Administració  i Direcció d’Empreses + Dret (Campus Bellaterra) 1
Comptabilitat i Finances (Campus Sabadell) 2
Economia (Campus Bellaterra) 2
Empresa i Tecnologia (Campus Sabadell) 1
 
 
 
REQUISITS D’ACCÈS
 
 • Podran sol·licitar l'admissió a un estudi de grau les persones a les quals se'ls reconegui trenta o més crèdits
  • a) d’estudis universitaris oficials espanyols iniciats.
  • b) d’estudis universitaris parcials procedents de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb què s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a l'accés a la universitat, d'acord amb el que estableix l'article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i l'article 20 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre a les quals se'ls reconegui trenta o més crèdits.

A l'efecte de la valoració de l'expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l'alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d'admissió.

 • No podran accedir per aquesta via les persones en l'expedient acadèmic d'origen de les quals constin assignatures de què s'hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives vegades.
 • Tampoc no podran accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les persones a les quals se'ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir. El rector o rectora de la UAB, a proposta del deganat o de la direcció del centre, podrà deixar sense efecte aquesta limitació, en el cas d'estudis amb places vacants.
 • Els esportistes d'alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i que vulguin continuar els seus estudis a la UAB, de conformitat amb l'article 56.4 del Reial decret 1892/2008, seran admesos als estudis sol·licitats, sense que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta de requisits d'aquest article.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
 
Per titulacions impartides a Bellaterra:

 • A la Gestió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa al campus de Bellaterra. Personalment o per correu certificat.
 • Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 18:30 hores. Cal sol·licitar cita prèvia.

 
Per titulacions impartides a Sabadell:

 • A la Gestió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa al campus de Sabadell. Personalment o per correu certificat.
 • Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 hores. Cal sol·licitar cita prèvia.


 
CALENDARI
 
Sol·licitud d’admissió: Del 3 al 31 de març de 2014
Resolució provisional d’admissió:30 de maig de 2014
Resolució d’admissió: 20 de juny de 2014
Matriculació:23 de juliol de 2014
Publicació, si escau, de places vacants i d’una segona convocatòria: 3 de setembre de 2014
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
 

 • Imprès de so.licitud degudament emplenat, que podràs obtenir personalment a la Gestió Acadèmica.
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal o fotocòpia compulsada de l'expedient, on consti, si escau, la branca de coneixement dels estudis.
 • Pla d'estudis dels estudis d'origen.
 • Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
 • Sistema de qualificació de la universitat d'origen, sempre que no es provingui del sistema educatiu espanyol.
 • Resguard d'ingrés de l'import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d'exempció o bonificació d'aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
 • (*) En cas de sol·licitar plaça per Administració i Direcció d’Empreses en Anglès, caldrà aportar certificat d’idioma Anglès de nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent.

 
 
CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES
 
La baremació i la selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés es farà d’acord amb els criteris següents:

 • Primer, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Segon, les persones procedents d'estudis no afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
 • Les sol•licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris establerts a l’article 26 de la normativa d’acadèmica de la UAB, aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.

  
PUBLICACIÓ DE RESOLUCIONS
 
El 30 de maig de 2014 es farà pública al tauler d’anuncis i en la pàgina Web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa) la proposta de resolució del degà de la Facultat.
 
Els alumnes en llista d’espera s’hauran d’informar a la Gestió Acadèmica del centre, el dia 3 de setembre, de si han quedat places vacants un cop transcorreguda la matriculació dels alumnes admesos.
 
 
MATRICULACIÓ
 
Els alumnes admesos formalitzaran la seva matrícula el dia 23 de juliol de 2014. L’horari per a formalitzar la matrícula es podrà consultar en el tauler d’anuncis i en la pàgina Web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa).
 
En cas que algun alumne admès no formalitzi la matrícula en el termini establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant.Més informació:

 Normativa relacionada:

Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se modifican los Anexos I y IV de la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Mapa del Web Inici Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona