A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Intranet Intranet i Campus Virtual Campus Virtual Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Inici > Els estudis > Grau en psicologia i en logopèdia > Enginyeries Tècniques > Grau psicologia (informació general)

Grau de Psicologia

Competències

Competències transversals

La UAB considera que quan un estudiant es graduï en aquesta universitat serà capaç de:

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, de persones i de situacions.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.

Competències específiques

 • Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació per a finalitats diverses.
 • Utilitzar els programes informàtics de gestió i anàlisi de dades.
 • Utilitzar les eines adequades per comunicar-se.
 • Mantenir una actitud favorable vers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant la seva procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Treballar en equip.
 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, les habilitats i els valors adquirits.
 • Reconèixer el codi deontològic i actuar de manera ètica.
 • Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la diversitat humana.
 • Reconèixer i apreciar les valoracions externes sobre la pròpia actuació.
 • Reconèixer les limitacions pròpies i de la disciplina, en els diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Participar activament en la configuració de les normes socials, professionals i ètiques en les activitats relacionades amb la professió.

Competències generals

En finalitzar el grau l'estudiant serà capaç de:

 • Comprendre, descriure i relacionar els diferents enfocaments i les tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la Psicologia, les metodologies de recerca, les bases biològiques de la conducta humana, els processos involucrats en les funcions psicològiques, els agents de risc per la salut, les etapes del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital i la dimensió psicosocial de la persona.
 • Aplicar els coneixements adquirits mitjançant l'anàlisi de les demandes i de les necessitats que poden formular-se en els diversos camps d'aplicació (consolidats i emergents) de la Psicologia, la selecció de les estratègies i els mètodes d'intervenció procedents de l'avantguarda del seu camp de coneixements (amb evidència científica i adequats als objectius establerts en el pla d'actuació) i l'aplicació d'estratègies d'intervenció que promoguin la qualitat de vida en els individus, els grups i les organitzacions, respectant el codi deontològic de la professió i atenent a la diversitat sociocultural de les persones.
 • Reunir i interpretar dades significatives que el permetin emetre judicis reflexionats sobre aspectes rellevants en els diferents àmbits de la pràctica de la Psicologia, així com valorar la seva pròpia actuació de manera crítica i creativa, reconeixent i apreciant valoracions externes referents a la seva realització professional.
 • Utilitzar els mitjans apropiats per transmetre adequadament la informació i assegurar una comunicació eficaç que contempli les característiques pròpies de cada context i dels interlocutors, incloent la llengua anglesa.
 • Actualitzar-se en el seu camp d'estudi i dur a terme un procés de formació continuada amb un alt grau d'autonomia.

 
Inici Sobre el web Mapa del Web Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona