A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Intranet Intranet i Campus Virtual Campus Virtual Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Inici > Els estudis > Grau en psicologia i en logopèdia > Enginyeries Tècniques > Grau logopèdia (informació general)

Grau de Logopèdia

Competències

Competències transversals

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, de persones i de situacions.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.

Competències específiques

Instrumentals:

 • Analitzar i sintetitzar.
 • Organitzar i planificar amb l'objectiu d'establir un pla a desenvolupar en un període establert.
 • Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
 • Comprendre, interpretar i expressar de manera oral i escrita continguts propis de l’àmbit de la salut en una llengua estrangera.
 • Expressar-se de manera fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de manera oral com per escrit.
 • Dissenyar i gestionar projectes.
 • Comprendre, integrar i relaciona nous coneixements fruït d'un aprenentatge autònom.
 • Manejar les tecnologies de la comunicació i de la informació.
 • Prendre decisions i assumir-ne la responsabilitat.

 

Interpersonals:

 • Utilitzar les tècniques de comunicació no verbal per optimitzar les situacions comunicatives.
 • Avaluar la pròpia intervenció professional i la dels altres per optimitzar-la.
 • Treballar en equips intra i interdisciplinaris.
 • Comprometre’s de manera ètica per la qualitat de l’actuació.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.

 

Sistèmiques:

 • Adaptar-se a situacions noves.
 • Tenir una actitud d’aprenentatge estratègica i flexible.

Competències generals

Identificar els fonaments científics de la logopèdia:

 • Integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica a la comunicació, el llenguatge, la parla, l’audició, la veu i les funcions orals no verbals.
 • Demostrar que comprèn els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l’audició, la veu i les funcions orals no verbals.
 • Valorar de manera crítica las tècniques i els instruments d’avaluació i de diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.
 • Demostrar que comprèn i utilitzar correctament la terminologia i la metodologia pròpies de la recerca logopèdica.
 • Demostrar que comprèn el funcionament de la professió i l’estatus legal del logopeda.

 

Identificar, preparar i dur a terme les intervencions logopèdiques:

 • Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre un pronòstic d’evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d’una perspectiva multidisciplinària.
 • Utilitzar les tècniques i els instruments d’exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les en el conjunt de la informació.
 • Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col•lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, les tècniques i els recursos més eficaços i adequats, i atenent a les diferents etapes evolutives de l’ésser humà.
 • Seleccionar, implementar i facilitar l’aprenentatge de sistemes de comunicació augmentatius així com el disseny i l’ús de pròtesis i ajudes tècniques necessàries adaptats a les condicions físiques, psicològiques i socials dels seus pacients.
 • Assessorar a famílies i a l’entorn social dels usuaris, afavorint la seva participació i col•laboració en el tractament logopèdic.
 • Assessorar en l’elaboració, execució de polítiques d’atenció i d’educació sobre temes relacionats amb la Logopèdia en equips escolars, assistencials i sanitaris.
 • Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i del llenguatge.
 • Demostrar que coneix els límits de les seves competències i saber identificar si és necessari un tractament interdisciplinari.
 • Actuar de manera adequada al codi deontològic de la professió: respectar el secret professional, aplicar criteris professionals de finançament i derivació dels tractaments.
 • Reflexionar i investigar sobre el llenguatge i el seu tractament, per contribuir al desenvolupament de la professió.

 

Comunicar-se professionalment i difondre el coneixement logopèdic tenint en compte el tipus de destinatari:

 • Dominar la terminologia que els permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.
 • Valorar les produccions científiques que sustenten el desenvolupament professional de logopeda.
 • Establir relacions interpersonals amb pacients afectats per alteracions de la comunicació i del llenguatge, la parla i la veu, i amb els seus cuidadors.
 • Adequar la seva comunicació a auditoris diversos segons l’edat, la patologia, etc.
 • Comunicar de manera oral i escrita les seves observacions i conclusions al pacient, als seus familiars i a la resta de professionals que intervenen en la seva atenció adaptant-se a les característiques sociolingüístiques de l’entorn.
 • Elaborar i redactar informes d’exploració i de diagnòstic, de seguiment, de finalització i de derivació.
 • Explicar i argumentar el tractament seleccionat.
 • Presentar una adequada producció de la parla, de l’estructuració del llenguatge i de la qualitat de la veu.
 • Observar i escoltar activament en els diferents processos de la intervenció logopèdica.
 • Gestionar la diversitat sociocultural i les limitacions associades a les diferents patologies.

 
Inici Sobre el web Mapa del Web Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona