Antropologia

04/2015 -

Importància del gènere i diferències regionals en l’ús dels recursos forestals

Aquest interessant estudi mostra una visió nova i integrada de les hipòtesis sobre la importància de la consideració del gènere en l’anàlisi de l’ús de productes forestals en diverses regions del món. Els resultats indiquen que els homes i les dones, en mitjans de vida rurals, contribueixen gairebé per igual al valor dels ingressos familiars gràcies a productes forestals no elaborats, si bé hi ha fortes diferències al respecte entre les regions del sud-est asiàtic, Àfrica i Amèrica Llatina.

Referències

Sunderland, Terry; Achdiawan, Ramadhani; Angelsen, Arild; Babigumira, Ronnie; Ickowitz, Amy; Paumgarten, Fiona; Reyes-García, Victoria. Challenging Perceptions about Men, Women, and Forest Product Use: A Global Comparative Study. World Development. 2014, vol. 64, sup. 1, p. S56-S66. doi: 10.1016/j.worlddev.2014.03.003.

Aquesta recerca utilitza dades de diversos casos d’estudi per qüestionar els supòsits actuals sobre la diferenciació de gènere en l’ús de productes forestals. Vam comprovar la validesa d’algunes de les idees comunament acceptades sobre com els homes i les dones accedeixen, administren i utilitzen els diferents productes forestals. En general, vam trobar diferències de gènere en la recol·lecció de productes forestals, però, també trobem que els homes contribueixen amb productes forestals de forma més important i diversa del que es pensava, encara que amb fortes diferències entre Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina.

L’estudi és un dels resultats de la Xarxa Pobresa i Ambient (PEN de les seves sigles en anglès), un esforç de col·laboració dirigit pel Centre per a la Investigació Forestal Internacional (CIFOR). Fins ara, PEN constitueix el projecte d'investigació quantitativa comparatiu més gran sobre els boscos i els mitjans de vida rurals. L’estudi analitza les dades recollides en unes 8.000 llars en 24 països en desenvolupament.

En el debat pel que fa a la importància relativa d’homes i dones en l’ús dels recursos forestals, una creença comuna és que les dones són les principals recol·lectores de productes forestals. No obstant això, els resultats del nostre estudi suggereixen que els homes i les dones contribueixen gairebé per igual al valor dels ingressos familiars dels productes forestals no elaborats, com ara fusta, fruites i bolets. Aquesta conclusió general, però, amaga diferències regionals. A l’Amèrica Llatina, per exemple, els homes obtenen ingressos de productes forestals no elaborats, com les nous del Brasil, per valor de set vegades més que les dones. A l’Àfrica, les dones tenen un paper més important en l’obtenció de productes orientats a la subsistència, mentre que els homes i les dones del sud-est d'Àsia tendeixen a compartir més responsabilitats en la gestió forestal i la producció agrícola.

Una altra generalització comuna és que els homes venen productes de més alt valor, mentre que les dones –en cas que comercialitzin– se centren en els productes de subsistència a petita escala. Però, de fet, hi ha una variació regional increïble. A l’Àfrica, on els mercats tendeixen a ser més orientats a la subsistència, les dones tendeixen a dominar. A l’Amèrica Llatina, que tenen mercats més especialitzats, els homes dominen, i a l’Àsia és una barreja de tots dos.

Els resultats d’aquest estudi no contradiuen necessàriament estudis anteriors, sinó que donen una visió més de conjunt. Sovint, els resultats d’un lloc s’han extrapolat per fer generalitzacions. Aquest estudi mostra que els homes recullen llenya i les dones produeixen per als mercats. La divisió de gènere és molt menys pronunciada del que pensàvem.
 
Foto superior esquerra: Home recol·lectant escorça per fer vi de palma. Autor: Romain Duda.

Victoria Reyes-García (Professora d'Investigació ICREA)

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

Victoria.Reyes@uab.cat

2023 Universitat Autònoma de Barcelona

B.11870-2012 ISSN: 2014-6388