Exàmens i certificacions

Espanyol

Oferim convocatòries d'examen final en acabar un curs. Si vols informació sobre dates, si us plau contacta amb secretaria a info.idiomes@uab.cat

Descripció dels exàmens d'espanyol per nivell

Els exàmens d'UAB Idiomes són exàmens de competència, és a dir, avaluen els coneixements i les destreses comunicatives de l’examinand des d’una perspectiva externa amb independència del curs, seguint els descriptors del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) establerts per a cada nivell.

Nivell A1
 
CARACTERÍSTIQUES  
 
L’examen del nivell A1 d’espanyol consta de quatre parts.
 
1. Prova comprensió escrita  
Avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos senzills informatius o descriptius, instruccions, missatges, rètols, cartells i anuncis.
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2. Prova comprensió oral  
Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com també la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions.
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios s’escolten dues vegades.
 
3. Prova expressió escrita  
Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (postal, correu electrònic,formulari, etc.) i un altre de descriptiu. Es demana un mínim de 80 i un màxim de 100 paraules. Les dues tasques tenen el mateix pes.
 
4. Prova expressió oral
La prova és individual i consta de tres parts:
1)    Presentació personal amb suport visual.
2)    Monòleg breu de l’àmbit personal amb suport visual.
3)    Interacció guiada amb l’examinador sobre un tema de l’àmbit personal.
  
EXEMPLES DE PROVES
Exemples de tasques de nivell A1
 
DURADA
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral  i d’expressió escrita duren un màxim de 120 minuts. La prova d’expressió oral dura 10 minuts, aproximadament.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
Totes les parts tenen el mateix pes en el global de l'examen (25%).
 
El nivell A1 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 

PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.

La prova d’expressió escrita l’avalua, com a mínim, un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. Sempre que es pugui, es farà la doble correcció.

La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establertsque avaluen: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’adequació i resolució de la tasca. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.

Nivell A2
 
CARACTERÍSTIQUES  
 
L’examen del nivell A2 d’espanyol consta de quatre parts.
 
1. Prova comprensió escrita  
Avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos senzills informatius o descriptius, instruccions, missatges, rètols, cartells i anuncis.
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2. Prova comprensió oral  
Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com també la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions.
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios s’escolten dues vegades.
 
3. Prova expressió escrita  
Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (postal, correu electrònic,formulari, etc.) i un altre de descriptiu. Es demana un mínim de 150 i un màxim de 200 paraules. Les dues tasques tenen el mateix pes.
 
4. Prova expressió oral
La prova és individual i consta de tres parts:
1)    Presentació personal.
2)    Monòleg descriptiu breu a partir d'una fotografia.
3)    Interacció guiada amb suport visual entre examinands, que disposen d'un o dos minuts per preparar aquesta part de la prova.
  
EXEMPLES DE PROVES
Exemples de tasques de nivell A2

DURADA
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral  i d’expressió escrita duren un màxim de 120 minuts. La prova d’expressió oral dura 20 minuts, aproximadament.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
Totes les parts tenen el mateix pes en el global de l'examen (25%).
 
El nivell A2 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 

PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.

La prova d’expressió escrita l’avalua, com a mínim, un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. Sempre que es pugui, es farà la doble correcció.

La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establertsque avaluen: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’adequació i resolució de la tasca. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.

Nivell B1
 
CARACTERÍSTIQUES  
 
L’examen del nivell B1 d’espanyol consta de quatre parts.
 
1. Prova comprensió escrita  
Avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos senzills informatius o descriptius, instruccions, missatges, rètols, cartells i anuncis.
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2. Prova comprensió oral  
Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com també la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions.
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios s’escolten dues vegades.
 
3. Prova expressió escrita  
Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (postal, correu electrònic,formulari, etc.) i un altre de descriptiu. Es demana un mínim de 250 i un màxim de 350 paraules. Les dues tasques tenen el mateix pes.
 
4. Prova expressió oral
La prova és individual i consta de tres parts:
1)    Conversa guiada: presentació dialogada amb l'examinador.
2)    Monòleg descriptiu a partir d'una fotografia.
3)    Interacció guiada amb suport visual entre examinands, que disposen d'un o dos minuts per preparar aquesta part de la prova.
  
EXEMPLES DE PROVES
Exemples de tasques de nivell B1

DURADA
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral  i d’expressió escrita duren un màxim de 150 minuts. La prova d’expressió oral dura 20 minuts, aproximadament.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
Totes les parts tenen el mateix pes en el global de l'examen (25%).
 
El nivell B1 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 

PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.

La prova d’expressió escrita l’avalua, com a mínim, un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. Sempre que es pugui, es farà la doble correcció.

La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establertsque avaluen: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’adequació i resolució de la tasca. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.

Nivell B2
 
CARACTERÍSTIQUES  
 
L’examen del nivell B2 d’espanyol consta de quatre parts.
 
1. Prova comprensió escrita  
Avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos senzills informatius o descriptius, instruccions, missatges, rètols, cartells i anuncis.
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2. Prova comprensió oral  
Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com també la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions.
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios s’escolten dues vegades.
 
3. Prova expressió escrita  
Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (postal, correu electrònic,formulari, etc.) i un altre de descriptiu. Es demana un mínim de 325 i un màxim de 450 paraules. Les dues tasques tenen el mateix pes.
 
4. Prova expressió oral
La prova és individual i consta de tres parts:
1)    Conversa guiada: presentació dialogada amb l'examinador.
2)    Monòleg argumentatiu basat en un estímul textual.
3)    Interacció guiada amb suport visual entre examinands, que disposen d'un o dos minuts per preparar aquesta part de la prova.

Els examinands disposen de 15 minuts previs a la prova per preparar la part 2.
  
EXEMPLES DE PROVES
Exemples de tasques de nivell B1

DURADA
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral  i d’expressió escrita duren un màxim de 180 minuts. L’examen es presenta en dos blocs de 90 minuts cadascun amb una pausa de 30 minuts entre els dos blocs La prova d’expressió oral dura 20 minuts, aproximadament, més 15 minuts de preparació previs a la prova oral.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
Totes les parts tenen el mateix pes en el global de l'examen (25%).
 
El nivell B2 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 

PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.

La prova d’expressió escrita l’avalua, com a mínim, un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. Sempre que es pugui, es farà la doble correcció.

La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establertsque avaluen: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’adequació i resolució de la tasca. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.