Empreses

Metodologia docent

Professorat altament qualificat

L’experiència i la professionalitat del nostre professorat són la millor garantia per a una formació eficaç i pràctica. El nostre equip de professors està format per professionals universitaris amb titulació específica que els acredita com a formadors especialitzats en l’ensenyament de llengües.

Metodologia docent

L’enfocament metodològic dels cursos presencials segueix, quant a la programació, les estratègies d’aprenentatge i els sistemes d’avaluació del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Aquest enfocament té els principis bàsics següents:

Situar com l’eix del procés formatiu l’alumne i les seves necessitats d’ús de la llengua.

Orientar el procés formatiu en l’ús comunicatiu de la llengua, especialment en les quatre habilitats lingüístiques bàsiques (escoltar, parlar, llegir i escriure), i no tan sols en l’aprenentatge de continguts lingüístics formals.

Contextualitzar el procés d’aprenentatge en situacions reals i en els entorns socioculturals adequats.

Avaluar la competència dels alumnes a partir de competències lingüístiques comunicatives i considerant, també, competències més generals, no directament vinculades amb la llengua però necessàries per dur a terme actes lingüístics de manera eficaç (coneixements culturals, estratègies de relació, domini dels registres interpersonals, etc.).

El pla d’estudis d’UAB Idiomes estableix sis nivells graduals de domini de l’idioma, que coincideixen amb els nivells descrits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües elaborat pel Consell d’Europa.

Sistema d’avaluació

Els cursos generals d’idiomes segueixen un sistema que té dues parts: l’avaluació continuada (30 %) i la prova final (70 %). La superació de l’avaluació de curs dona dret a un certificat de curs.

Materials didàctics

Els programes dels cursos estan basats en els objectius establerts per UAB Idiomes, i a les classes s’utilitzen els materials següents:

  • Un llibre de text
  • Material específic publicat per a l’ensenyament de l’idioma
  • Material dissenyat especialment per a les necessitats de cada grup
  • Materials autèntics de la premsa escrita, la televisió, la ràdio i internet
  • Material autèntic de l’àmbit professional
  • Material multimèdia