Màster en Neuropsicologia Clínica Infantil i d'Adults (Barcelona)

Per la formació en neuropsicologia clínica és imprescindible un aprenentatge basat en la pràctica. T'interessa treballar com a neuropsicòleg?

Assignatura Crèdits Caràcter

Neurociències aplicades a la neuropsicologia i principis de neurologia/neuropediatria

9 ECTS

Obligatòria

Neuropsicologia bàsica

6 ECTS

Obligatòria

Tècniques aplicades a la neuropsicologia

15 ECTS

Obligatòria

Pràctica clínica I

10 ECTS

Obligatòria

Pràctica clínica II

10 ECTS

Obligatòria

Pràctica clínica III

10 ECTS

Obligatòria

Pràctica clínica IV

10 ECTS

Obligatòria

Neuropsicologia clínica i rehabilitació

10 ECTS

Obligatòria

Pràctica clínica V

15 ECTS

Obligatòria

Pràctica clínica VI

9 ECTS

Obligatòria

Pràctica clínica VII

6 ECTS

Obligatòria

Treball final de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Utilitzar una entrevista clínica per extreure la informació rellevant de la història dels pacients que requereixen intervenció del neuropsicòleg.

- Desenvolupar les habilitats comunicatives i d'empatia necessàries pel treball amb pacients i familiars.

- Conèixer i utilitzar les eines d'exploració neuropsicològiques quantitatives i qualitatives.

- Saber administrar i puntuar les diferents proves psicomètriques que ens permeten valorar l'estat de les funcions cognitives.

- Valorar els aspectes qualitatius de l'exploració neuropsicològica.

- Interpretar els resultat de les proves neuropsicològiques en relació a la història clínica de cada pacient.

- Redactar un informe de resultats de les exploracions neuropsicològiques i d'establir un diagnòstic neuropsicològic.

- Saber dur a terme una correcta devolució als pacients i/o als familiars dels resultats de l'exploració neuropsicològica.

- Aprendre els mecanismes i les principals tècniques de rehabilitació neuropsicològica.

- Saber escollir quines tècniques d'intervenció són les més adequades en cada cas en particular.

- Elaborar i desenvolupar d'un pla de rehabilitació que inclogui determinació de necessitats i objectius terapèutics a curt i llarg termini.

- Identificar els diferents marcadors que permeten determinar el pronòstic.

- Utilitzar tècniques psicoeducatives per familiars i pacients en relació als trastorns neuropsicològics.

- Utilitzar les principals fonts d'informació bibliogràfica en neuropsicologia

- Plantejar una recerca en neuropsicologia, i a desenvolupar-la: disseny, metodologia, redacció d'articles i comunicació oral.

- Realitzar un pronòstic adequat a cada cas particular.

- Interpretar els rendiments en les proves cognitives en termes relatius.

- Conèixer els mecanismes cerebrals i les disfuncions del sistema nerviós central que expliquen els diferents trastorns neuropsicològics: cognitius, conductuals i emocionals.-Reconèixer les diferents malalties neurològiques que cursen amb alteracions neuropsicològiques.

- Saber establir una relació entre els perfils de dèficits neuropsicològics i les diferents patologies neurològiques i psiquiàtriques, per contribuir de forma eficaç al diagnòstic diferencial.

- Detectar i explorar els principals trastorns neuropsicològics

Competències transversals

Instrumentals:
- Ser autònom en la recerca bibliogràfica i en l’ampliació de coneixements
- Saber analitzar i sintetitzar la informació necessària pel desenvolupament del diagnòstic i la rehabilitació
- Saber prendre decisions a l’àmbit clínic
- Desenvolupar les habilitats de comunicació necessàries per la seva tasca professional
- Establir un disseny bàsic de recerca
- Redactar un article científic
- Saber fer una comunicació oral i escrita adequada
- Aplicar els coneixements adquirits en l’àmbit docent

Interpersonals:
- Aprendre la rellevància del treball conjunt entre diferents disciplines
- Adquirir els hàbits ètics imprescindibles per desenvolupar una professió clínica
- Aprendre les normes ètiques per a la recerca científica en l’àmbit de la salut
- Aprendre a automotivar-se i a cercar noves fonts d’ampliació de coneixements

Sistèmiques:
- Ser flexible en la capacitat d’elecció i intervenció
- Adquirir autonomia per la pressa de decisions que comporten el diagnòstic i el tractament
- Ser creatiu i emprenedor en el disseny de programes d’intervenció
- Augmentar la iniciativa personal en la professió i motivar a la recerca

Títol que s'obté

Màster en Neuropsicologia Clínica Infantil i d'Adults

Vols rebre més informació?