Mòdul 1. Gestió i metodologia de la qualitat

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments de Política i Gestió de la Qualitat

6 ECTS

Obligatòria

Metodologia per a la millora de la qualitat (I)

6 ECTS

Obligatòria

Metodologia per a la millora de la qualitat (II)

6 ECTS

Obligatòria

La gestió del canvi, la implementació de les millores i el treball en equip per a la millora de la qualitat

6 ECTS

Obligatòria

La variabilitat, la inadequació i estratègies per a la seva disminució

6 ECTS

Obligatòria

L'avaluació econòmica en salut i la millora de l'eficiència

6 ECTS

Obligatòria

L'atenció centrada en la persona i el mesurament de l'experiència del pacient

6 ECTS

Obligatòria

La gestió per processos i els models Internacionals de qualitat: EFQM i Joint Commission International

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Gestió i metodologia de la Seguretat de l'atenció

Assignatura Crèdits Caràcter

Principis bàsics de la seguretat del pacient

6 ECTS

Obligatòria

Estratègies per a la millora de la seguretat del pacient: de la teoria a la pràctica

6 ECTS

Obligatòria

Seguretat clínica en l'abordatge diagnòstic i terapèutic dels pacients

6 ECTS

Obligatòria

Seguretat de la Medicació, Seguretat Quirúrgica i les infeccions associades a l'Atenció en Salut (IRES)

6 ECTS

Obligatòria

Els ciutadans com a protagonistes de la seva seguretat, la comunicació de l'error i les segones víctimes. La seguretat de l'entorn de l'atenció. El programa de seguretat de l'atenció

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Treball Final de Màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball Final de Màster

12 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Es pot cursar mitjançant les següents opcions:
- Matricular el programa sencer
- Matricular a la diploma de postgrau Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut, i un cop superada matricular la resta d'assignatures del màster

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Identificar les dimensions de la qualitat i la seva interacció en un estudi de qualitat; Aplicar la classificació de qualitat segons Donabedian en la descripció d'un pla de millora; identificar les fases de la trilogia de Juran i comparar i contrastar els clàssics treballs de qualitat en l'àmbit industrial; definir els elements del cicle d'avaluació i millora de la qualitat.

- Identificar els diferents sistemes d'acreditació existents: Joint Commission, EFQM, ISO; comparar els diferents enfocaments de l'acreditació i la certificació en salut; aplicar els criteris bàsics de l'acreditació de les diferents organitzacions del sector salut en entorns concrets.

- Aplicar les diferents maneres de mesurar les variables quantitatives i qualitatives i la seva representació. Calcular la mida de la mostra per a un estudi d'avaluació; realitzar estimació de paràmetres i calcular l'interval de confiança; coneixements bàsics per a plantejar un contrast d'hipòtesis; proves bàsiques de significació estadística; interpretar el significat del valor "p"; calcular les mesures de mortalitat i morbiditat; realitzar un ajust d'índex; mesures de sensibilitat i especificitat.

- Conèixer les bases teòriques de la implantació de canvis; identificar el rol dels agents de canvi; conèixer les fases de la implantació de canvis i les estratègies més adequades en cadascuna d'elles.

- Identificar les successives etapes per a l'elaboració de qüestionaris de satisfacció; valorar la validesa dels qüestionaris utilitzats habitualment; dissenyar un estudi d'opinió.

- Conèixer les característiques i l'evolució dels grups de treball; distingir el líder i identificant les seves característiques; conèixer els diferents estils de lideratge i les repercussions de cada un d'ells; aprendre a identificar el nivell de maduresa laboral dels col·laboradors i la forma de abordar-lo.

- Identificar la relació entre la qualitat i el cost; conèixer les estratègies de reducció de costos mitjançant l'augment de la qualitat; comprendre i raonar críticament els estudis de costos relacionats amb la qualitat.

- Descriure la magnitud del problema de la seguretat dels pacients, pel que fa a la freqüència, impacte i capacitat de prevenció.

- Analitzar el concepte de satisfacció i qualitat percebuda. Identificar els instruments per conèixer l'opinió dels usuaris.

- Analitzar els elements de la dinàmica de grups com a base per al funcionament adequat dels equips de millora. Discutir el funcionament, el seu sistema organitzatiu i els objectius i activitats dels equips de millora i comissions clíniques i el seu de desenvoluparan en el futur.

- Introduir l'Atenció centrada en el Pacient

- Entendre el concepte d'empowerment i la seva aplicació pràctica. Conèixer la implicació del pacient en la gestió clínica organitzativa del centre.

- Introduir els conceptes i mètodes que defineixen el procés de disseny, elaboració, disseminació i implementació dels protocols o les vies clíniques.

- Entendre els principis bàsics del control estadístic de processos (CEP).

- Introduir els orígens i els fonaments de la metodologia Lean.

Competències transversals

- Conèixer la direcció i gestió del canvi.

- Coordinar equips professionals.

- Treballar la comunicació multiprofessional.

- Dirigir reunions de treball.

- Saber com liderar la implantació d'estratègies de qualitat i seguretat assistencial.

Títol que s'obté

Màster en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut


Diploma de Postgrau Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut

Vols rebre més informació?