Continguts

El European Master in Demography és un programa de formació per a la iniciació a l'estudi acadèmic de les poblacions humanes. L'equip docent està format per professors provinents dels principals instituts europeus de recerca en demografia, així com de les universitats d'Àustria, França, Alemanya, Gran Bretanya, Itàlia, Països Baixos, Noruega i Suècia. Junts van crear l'Escola Doctoral Europea de Demografia la tasca principal de la qual és l'organització d'aquest programa.

El contingut del pla d'estudis és ampli, i presenta un equilibri entre aspectes teòrics i metodològics de la demografia. Es requereixen coneixements de matemàtiques, estadística i informàtica. El pla d'estudis està constituït en tres parts, cinc cursos bàsics, un seminari de recerca i la preparació per cada estudiant d'un treball de fi de màster. Els cinc cursos bàsics són impartits des de mitjans octubre fins a finals de juny. El contingut d'aquests cursos són: causes i conseqüències dels canvis demogràfics, tractament de dades de població, demografia estadística i matemàtica, així com simulació, previsió i projeccions de població. Els seminaris de recerca tindran lloc des de mitjans d'octubre fins a finals de juny en paral·lel amb els cursos bàsics. Tots els cursos són impartits en anglès.

Assignatura Crèdits Caràcter

Statistical Demography

6 ECTS

Obligatòria

Mathematical Demography

6 ECTS

Obligatòria

Theories of Demographic Behaviour and Change

6 ECTS

Obligatòria

Population and Data

9 ECTS

Obligatòria

Modelling, Simulation and Forecasting

9 ECTS

Obligatòria

Consequences of demographic change

9 ECTS

Obligatòria

Thesis Master Course

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Les habilitats generals que els estudiants adquiriran amb el programa són:

- Ser capaç de desenvolupar coneixement i comprensió crítica d'àrees claus dins dels camps de la demografia.
- Entendre i aplicar teories i models pertinents analitzant tant el marc teòric com assolir reptes empírics.
- Aconseguir una comprensió sòlida per utilitzar mètodes de recerca diferents, incloent tècniques de recol.lecció de dades i d'anàlisi.
- Poder funcionar apropiadament en la recerca demogràfica però també poder prendre decisions en el sector privat o les institucions públiques.
- Desenvolupar les habilitats que es demanen als investigadors acadèmics dins del camp de la demografia. El bagatge d'experiències teòriques i pràctiques de l'EDSD habilita els estudiants per plantejar preguntes des del tractament d'esdeveniments biogràfics (anàlisi de supervivència) a projeccions estocàstiques, de dinàmica familiar a supervivència a edats avançades, o de bio-demografia a polítiques públiques

Competències transversals

Més específicament el programa aspira a permetre a l'estudiant a:

- Comunicar-se bé a través d'informes escrits així com a través de la comunicació oral.
- Aplicar un enfocament acadèmic als problemes plantejats, incloent-hi l'ús de literatura pertinent així com de dades de bona qualitat.
- Treballar eficaçment en grup d'individus de formació i d'origen diferents.
- Afrontar una càrrega de treball alta de manera eficaç i prioritzant les activitats d'aprenentatge i d'investigació.

Títol que s'obté

European Master in Demography

Vols rebre més informació?