Continguts

El Postgrau té una orientació eminentment pràctica amb la integració de l'alumne/a en les tasques ordinàries d'avaluació, diagnòstic i tractament en 2 temes fonamentals: Discapacitat intel.lectual i autisme i Trastorns de comportament infantojuvenil.

Assignatura Crèdits Caràcter

Trastorns emocionals i psicologia legal i forense

9 ECTS

Obligatòria

Pràctiques II: Trastorns emocionals i psicologia penal i forense

15 ECTS

Obligatòria

Memòria de pràctiques II

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquesta diplomatura de postgrau forma part del màster en Psicopatologia Clínica Infanto-Juvenil (1782).

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Interactuar amb el pacient amb el propòsit de definir els objectius dels diferents serveis que es poden oferir.

- En l'avaluació clínica, establir les característiques principals de l'individu, grup o organització i proporcionar els medis adequats per poder-la porta a terme.

- En la praxis, desenvolupar serveis i/o productes basats en les teories i mètodes psicològics d'ús pel pacient i el clínic.

- En la intervenció clínica, identificar, preparar i dur a terme el tipus de teràpia més adequada pel pacient a partir dels resultats de l'avaluació i el diagnòstic.

- Establir l'adequació de la intervenció quant a l'adherència del pla d'intervenció i l'aconseguiment dels objectius d'aquesta.

- Donar informació al pacient de la importància del camí a seguir per aconseguir els objectius proposats

Competències transversals

- Saber comunicar de manera concreta i precisa una informació.
- Aprendre a treballar en equip.
- Resoldre els problemes que es puguin donar en la praxis professional.
- Actualitzar de manera continuada els coneixements de psicopatologia.
- Analitzar treballs i recerques de la psicopatologia des d'una perspectiva crítica.

Títol que s'obté

Diploma de postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Legal Infanto-juvenil

Vols rebre més informació?