Postgrau en Tècniques d'Investigació Social

La diplomatura en Tècniques d'Investigació Social Aplicada online t'ofereix una formació especialitzada de postgrau destinada al coneixement i ús de les tècniques d'investigació avançades en el camp de les ciències socials i humanitats

Continguts

Mòdul 1. Disseny de la investigació social (9 crèdits)
Contingut general introductori en el qual es pretén explicitar les característiques i la lògica del procés de recerca, les diferents perspectives i formes de recerca i els protocols de la investigació (dissenys quantitatius, qualitatius i participatius).

Procés d'investigació i dissenys d'anàlisi [PIDA]: Pedro López-Roldán, Joan Miquel Verd i Joel Martí.
Construcció d'indicadors socials [CIS]: Màrius Domínguez.
Fonts de dades [FD]: Montserrat Martínez.
Pràctica del mostreig estadístic [PME]: Julià Urrutia.

Mòdul 2. Tècniques d'investigació social quantitativa (9 crèdits)
Presentació de diversos procediments destinats a la producció i anàlisi de dades en una perspectiva metodològica d'investigació social quantitativa.

Estudis per enquesta [EE]: Jordi Sauret.
Anàlisi de dades estadístiques 1 [ADE1]: Pedro López-Roldán i Sandra Fachelli.
Anàlisi de dades estadístiques 2 [ADE2]: Màrius Domínguez i Pedro López-Roldán.

Mòdul 3. Tècniques d'investigació social qualitativa i participativa (9 crèdits)
Presentació de diversos procediments de producció i anàlisi d'informació en una perspectiva metodològica d'investigació social qualitativa i participativa.

Tècnica d'entrevista [TE]: Inmaculada Montero.
Tècnica de grups de discussió [TGD]: Lluís Sáez.
Anàlisi de textos i del discurs [ATD]: Joan Miquel Verd.
Investigació-acció participativa [IAP]: Jordi Pascual.

Mòdul 4. Seminaris d'aplicació de les tècniques d'investigació social (6 crèdits)
El mòdul s'organitza a partir de sessions programades cada curs acadèmic a manera de seminaris especialitzats destinats al tractament dels diversos àmbits i temàtiques de la investigació social que permeten conèixer la pràctica professional i més aplicada de la investigació social.

Programari per a les ciències socials [SCS]: Pedro López-Roldán, Màrius Domínguez i Joan Manel Sánchez.
Anàlisi de les desigualtats socials [ADS]: Sandra Fachelli, Amedeo Piolatto.
Estudis d'opinió i electorals [EOE]: Jordi Muñoz.

Mòdul 5. Treball Final (5 crèdits)
- L'obtenció de la Diplomatura conclou amb l'elaboració i defensa pública d'un treball d'investigació original en què es durà a terme un estudi de la realitat social.
- El treball deurà definir una problemàtica d'investigació i destacarà en particular els elements de reflexió metodològica que caracteritzin l'estudi. A més, ha de tenir com a característica un enfocament multimètode.
- Els treballs de recerca originals poden ser el resultat d'un treball d'investigació nou, o bé basats en una experiència de treball professional pròpia, o bé es podran realitzar a partir de la vinculació a una pràctica professional en el si d'una empresa o organisme vinculat al Màster.

Opcional: Pràctiques professionals
- La formació a través de la diplomatura TISA contempla, de forma optativa i complementària, la realització d'una pràctica professionalen el si d'una empresa o institució.
- L'objectiu de les pràctiques és que l'alumnat tingui l'oportunitat de desenvolupar unes tasques específiques relacionades amb la investigació social en un marc professional. Per a alguns estudiants aquesta experiència representa una primera presa de contacte amb el món laboral.
- El temps total de dedicació de cada estudiant a l'empresa/institució serà de 100 hores com a mínim i de 500 hores com a màxim.
- Sempre que sigui possible l'empresa/institució atorgarà algun tipus d'ajut econòmic que l'estudiant percebrà segons les condicions establertes en el conveni.
- Les pràctiques professionals es busquen i s'adapten als interessos particulars de l'alumnat a partir de la xarxa de contactes del professorat del màster i del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. La gestió de les pràctiques és una de les tasques principals del Col·legi i la formalització re

Assignatura Crèdits Caràcter

Disseny de la investigació social

9 ECTS

Obligatòria

Tècniques d'investigació social quantitativa I

9 ECTS

Obligatòria

Tècniques d'investigació social qualitativa i participativa I

9 ECTS

Obligatòria

Seminaris d'aplicació de les tècniques d'investigació social I

6 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Diplomatura

5 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diplomatura de postgrau en Tècniques d'Investigació Social forma part del màster en Tècniques d'Investigació Social Aplicada.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Competències bàsiques generals:

- Adquirir, en un nivell bàsic de formació de postgrau, coneixements per aportar solucions metodològiques i tècniques en el desenvolupament d'un procés d'investigació.
- Saber aplicar, en un nivell bàsic de formació de postgrau, els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, contextos més amplis o multidisciplinaris.
- Ser capaç d'integrar, en un nivell bàsic de formació de postgrau, els coneixements especialitzats amb la necessitat de formular judicis reflexius sobre les responsabilitats socials i ètiques.
- Saber comunicar les conclusions i els coneixements de la investigació a públics especialitzats i no especialitzats.
- Tenir habilitats d'aprenentatge continuat de forma autònoma.

Competències específiques

Informació i coneixements
- Conèixer de manera teòrica, tècnica i aplicada, els mètodes i tècniques avançats d'investigació social des d'una perspectiva multiestratègica en un nivell bàsic de formació de postgrau.
- Conèixer els aspectes professionalitzadors i d'ocupabilitat en investigació aplicada a empreses i institucions.

Investigació científicosocial
- Ser capaç de dissenyar un objecte i un procés d'investigació de caràcter empíric i/o aplicat utilitzant tècniques d'investigació qualitativa i quantitativa en un nivell bàsic de formació de postgrau.
- Ser capaç de triar, dissenyar i aplicar amb rigor els mètodes i tècniques pertinents i adequats amb relació a l'objecte d'estudi en un nivell bàsic de formació de postgrau.
- Ser capaç d'examinar críticament una investigació des del punt de vista metodològic, identificant els diferents dissenys, mètodes i tècniques, la seva conveniència i les seves mancances a partir del nivell bàsic de formació de postgrau.

Tecnològiques
-Ús aplicat del programari i altres instruments per al tractament, l'anàlisi, la interpretació i la presentació de dades en ciències socials enun nivell bàsic de formació de postgrau.
- Seguir, comunicar i interaccionar en el context del mestratge mitjançant un entorn virtual d'aprenentatge, en particular amb les eines específiques de comunicació sincrònica i diacrònica i la realització de les diferents activitats formatives.

Competències transversals

Investigació científicosocial
- Analitzar i avaluar els aspectes metodològics de les publicacions especialitzades d'investigacions aplicades.
- Cercar i usar informació complexa i especialitzada.
- Elaborar formalment documents acadèmics i articles d'investigació.
- Vehicular interessos de coneixement amb la diversitat de tècniques d'investigació.


Interpersonals
- Fomentar el treball col.laboratiu en equip.

Comunicatives
- Presentar i defensar correctament en públic els projectes personals o col.lectius.

Títol que s'obté

Diploma de postgrau en Tècniques d'Investigació Social

Vols rebre més informació?