Assignatura Crèdits Caràcter

El producte creatiu

6 ECTS

Obligatòria

El procés creatiu

6 ECTS

Obligatòria

La construcció creativa

6 ECTS

Obligatòria

Taller de tècniques de creativitat

12 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La Diplomatura en Psicologia de la Creativitat forma part del Màster en Psicocreativitat.(1606).

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Desenvolupar la capacitat i habilitat d'adoptar actituds personals positives com la flexibilitat, la creativitat, i la predisposició per acceptar noves informacions, situacions i metodologies
- Potenciar la imaginació i el pensament productiu amb originalitat, flexibilitat i fluïdesa
- Saber desenvolupar projectes d'investigació i anàlisi relacionats amb la comunicació i la psicologia
- Saber actuar amb fluïdesa en el context dels nous suports interactius i utilitzar els recursos disponibles com mitjà d'informació i d'utilització estratègica de la comunicació

Competències transversals

- Desenvolupar la imaginació i el pensament productiu amb originalitat, flexibilitat i fluïdesa.
- Saber dissenyar i utilitzar, a partir de les noves tecnologies, nous models d'actuació professional en qualsevol àmbit laboral.
- Negociar adequadament i gestionar l'assumpció d'acords
- Reconèixer i respectar els punts de vista i opinions d'altres membres quan es desenvolupa un treball en equip, i integrar-los en benefici dels resultats del projecte.
- Dirigir i coordinar un treball amb equips interdisciplinaris i liderar-los
- Ser crític amb el treball propi i amb els resultats del seu entorn.
- Demostrar empatia i potenciar la intel.ligència emocional per a la valoració de situacions dels objectes de l'entorn.
- Ser capaç de reunir i interpretar dades rellevants per a elaborar les pròpies argumentacions
- Ser capaç de transmetre informació, idees, problemes i solucions.
- Ser capaç d'emprendre i culminar projectes de forma autònoma, professional i qualificada.

Títol que s'obté

Diploma de postgrau en Psicologia de la Creativitat

Vols rebre més informació?