Continguts

El programa de la diplomatura inclou assignatures corresponents a diferents àmbits de la medicina intensiva de petits animals. L'alumne obtindrà formació referent a patologies sistèmiques i específiques de cada òrgan o sistema. Amb els exercicis i els mòduls pràctics l'alumne adquirirà experiència en l'anàlisi i abordatge de casos clínics, així com en la realització de proves diagnòstiques i procediments quirúrgics bàsics per l'estabilització o monitorització del pacient emergent o crític.

Assignatura Crèdits Caràcter

Medicina d'Emergències en Petits Animals

12 ECTS

Obligatòria

Medicina Intensiva en Petits Animals

12 ECTS

Obligatòria

Treball final de postgrau

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diplomatura de postgrau en Medicina d'Emergències i Cures Intensives en Petits Animals es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular-se a la diplomatura de postgrau sencera.
- Matricular-se als diferents cursos que componen la diplomatura de postgrau: curs en Medicina d'Emergències en Petits Animals, Medicina Intensiva en Petits Animals i un cop superats tots, matricular-se al treball de fi de diplomatura.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

-Familiaritzar-se amb els mètodes exploratoris, mètodes diagnòstics, proves complementàries i tècniques de monitorització pròpies de la medicina intensiva de petits animals.

-Adquirir un criteri clínic i d'avaluació de les proves diagnòstiques.

-Conèixer i aprendre a identificar els diferents problemes patològics que afecten a cadascun dels òrgans i sistemes estudiats.

-Adquirir el procediment de raonament estructurat davant un cas clínic, per tal d'extreure'n els principals problemes del pacient.

-Conèixer les principals opcions terapèutiques, així com les seves indicacions i contraindicacions.

-Adquirir habilitats pràctiques en la realització dels principals procediments diagnòstics i/o terapèutics pràctics.

Competències transversals

- Adquirir criteri i pràctica per a la consulta d'informació a les fonts bibliogràfiques més adequades.
- Adquirir pràctica en la resolució dels problemes plantejats.
- Aprendre a formular qüestions i debatre en grup.
- Adquirir rutina d'estudi.
- Aprendre a organitzar i planificar les tasques i treballs encomanats.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Medicina d'Emergències i Cures Intensives en Petits Animals

Vols rebre més informació?