Assignatura Crèdits Caràcter

La Lactància com a Fenòmen Cultural i Social

6 ECTS

Obligatòria

Lactància i Nutrició

9 ECTS

Obligatòria

Donació de Llet Humana i Salut

9 ECTS

Obligatòria

Treball de Fi de Postgrau

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Identificar les necessitats en relació a l'alimentació infantil i donar resposta adaptada a les necessitats de cada mare tenint en compte la seva voluntat i circumstàncies.
- Donar orientacions adequades en relació a la introducció de l'alimentació complementaria basades en evidències científiques.
- Comprendre les implicacions a nivell legal relacionades amb la lactància en cas de separació, divorci o incorporació a la feina basats en la normativa vigent.
- Identificar, gestionar i solucionar i/o derivar les dificultats mèdiques que la mare pot tenir durant la lactància.
- Promoure la donació de llet humana i orientar a mares potencialment donants basant-se en els criteris actualitzats de selecció de donants de llet humana.
- Reconèixer una lactància correctament establerta a partir dels patrons establerts en la literatura científica actualitzada.

Competències transversals

- Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
- Resoldre problemes ètics en situacions complexes.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Lactància i Donació de Llet Humana

Vols rebre més informació?