Especialització en Lactància i Donació de Llet Humana

Cada cop hi ha més dones que decideixen alletar. Els bancs de llet estan en auge a tot el món i calen professionals sanitàries capaces de donar resposta a la singularitat de l'experiència de cada dona.

Continguts

El programa inicia recorrent les aportacions de les ciències socials per enfocar la lactància i la donació de llet humana en la seva vessant social i cultural, en la qual s’emmarcaran els continguts de caire biològic i mèdic que seguiran en els mòduls següents. El mòdul 2 porta a l’alumne a identificar una lactància correctament establerta i a comprendre l’alimentació tan de la mare com del nadó durant l’alletament i en el procés de introducció a l’alimentació complementaria. El mòdul 3 es dedica a la part més mèdica, repassant totes aquelles patologies tan de la mare com del nadó que poden afectar a la lactància. Per altre banda, el mòdul aprofundeix en els bancs de llet en tota la seva aportació, des de la selecció de les donants i fins a l’administració de la llet donada.
Al finalitzar aquests tres mòduls que són el cos del programa, l’alumne te la possibilitat d’escollir entre dos opcions, una de les quals és virtual i l’altra, presencial. Ambdues tenen per objectiu actualitzar-se en els últims avenços relacionats amb les àrees de coneixement vinculades al programa.
L’últim mòdul és el treball de fi de postgrau, el qual és el desenvolupament d’un projecte vinculat a alguna de les qüestions treballades durant el curs.

Assignatura Crèdits Caràcter

La Lactància com a Fenòmen Cultural i Social

6 ECTS

Obligatòria

Lactància i Nutrició

6 ECTS

Obligatòria

Lactància i Salut

9 ECTS

Obligatòria

Últimes Tendències en Investigació en Lactància i Donació de Llet Humana

3 ECTS

Optativa

Update - Setmana Presencial

3 ECTS

Optativa

Treball Final de Postgrau

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

RESULTATS D'APRENENTATGE

-Explicar els elements socials i culturals vinculats a la lactància materna en el context occidental i contemporani i en altres.
-Descriure la pròpia historia en relació a la lactància materna.
-Identificar els elements d’una correcta lactància materna.
-Reconèixer la correcta alimentació de la mare i del nadó durant l’embaràs i introducció de l’alimentació complementaria.
-Explicar la importància de l’existència dels bancs de llet humana, la seva història i els usos de la llet humana donada.
-Explicar les patologies associades al nadó o a la mare que poden afectar a la lactància materna.
-Identificar un problema o necessitat a resoldre a través de la investigació científica.
-Interpretar les ultimes investigacions dins l’àrea de la lactància materna i la donació de llet humana.

-Analitzar críticament la complexitat de les experiències de lactància en la narrativa de les mares lactants/pacients tenint en compte els elements socials i culturals vinculats.
-Analitzar dificultats relacionades amb l’establiment de la lactància materna.
-Organitzar campanyes de promoció de la lactància materna i la donació de llet humana al banc de llet tenint en compte els criteris de selecció.
-Discriminar els elements patològics que poden interferir en una lactància en el relat de la mare o en el marc d’una història clínica.
-Estructurar correctament una investigació científica aplicada a la lactància materna i/o la donació de llet humana.
-Analitzar els resultats de les ultimes investigacions en lactància i donació de llet humana.

-Interpretar les narratives de les mares/pacients en el marc de la relació clínica.
-Formular respostes creatives i adaptades a la demanda de la pacient en relació a les dificultats en la lactància materna o l’alimentació de la mare i el nadó.
-Justificar les intervencions d’assessorament a les mares en quant a la gestió de la lactància materna durant el procés de la donació dellet humana al banc de llet.
-Crear indicacions per a l’assessorament de mares amb situacions de lactància materna potencialment complexa per patologies o situacions especials.
- Defensar els resultats d’investigació de la pròpia recerca en lactància materna i/o donació de llet humana.
-Justificar les intervencions en base a l’evidència científica, en l’assessorament a mares lactants en situacions reals.

Títol que s'obté

Diploma d'Especialització en Lactància i Donació de Llet Humana

Vols rebre més informació?