Postgrau en Instrucció d'Unitats Canines de Treball

Formació d'especialització en la instrucció i la gestió d'unitats canines professionals centrada en la millora de l'eficàcia de les intervencions i del procés d'aprenentatge del gos de treball

Assignatura Crèdits Caràcter

Ensinistrament de Base i Educació Canina

15 ECTS

Obligatòria

Conceptes bàsics de les unitats canines de treball

5 ECTS

Obligatòria

Etologia

10 ECTS

Obligatòria

Aprenentatge

10 ECTS

Obligatòria

Manteniment del gos de treball

5 ECTS

Obligatòria

Tècniques d'ensinistrament

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Perfeccionar les habilitats de treball del professional que treballa amb gossos.
- Dotar dels coneixements sobre ensinistrament i actuació professional de l'instructor.
- Conèixer amb profunditat el gos en tots els aspectes que influeixen en l'àmbit del treball.
- Identificar els factors que intervenen en el procés d'aprenentatge del gos de treball.
- Proposar pràctiques d'entrenament adequades a la tasca a realitzar pel gos de treball.
- Analitzar i adequar les característiques del gos a la tasca a desenvolupar.
- Poder realitzar una selecció d'animals amb criteris científics a diferents edats.
- Realitzar controls periòdics basats en conceptes científics a l'hora de valorar el rendiment de treball de l'animal.
- Conèixer totes les tècniques d'ensinistrament i valorar quina cal aplicar segons la tasca a realitzar.
- Tenir coneixement de la situació de la professió a nivell internacional tant a nivell tècnic com a nivell laboral.
- Dur a terme a nivell pràctic els conceptes teòrics per tal de valorar i portar a terme la professió.
- Tenir un coneixement suficient de les quatre grans famílies de treball proposades per tal de poder triar quines seran el futur professional de l'instructor.
- Tenir coneixement de la legislació tant autonòmica com estatal com internacional en referència a aquest àmbit laboral.

Competències transversals

- Possibilitar un apropament al concepte de l'entrenament com a instrument de treball.
- Tenir habilitats per a adoptar decisions raonades referides a l'actuació professional de l'ensinistrador.
- Reconèixer i solucionar problemes vinculats a l'actuació professional de l'ensinistrador.
- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció.
- Reflexionar sobre les formes de comunicació.
- Gestionar recursos bibliogràfics i documentals.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Instrucció d'Unitats Canines de Treball

Vols rebre més informació?