Postgrau en Gestió Empresarial (Programa CITIUS)

Per formar-te en gestió empresarial, per conèixer i comprendre la informació que genera l'empresa i saber utilitzar-la en la presa de decisions derivades de la gestió diària

Continguts

CITIUS ofereix la possibilitat, als graduats de qualsevol àrea de coneixement, de formar-se en la gestió empresarial combinant aprenentatge a través de l'experiència i mitjançant la formació acadèmica.

CITIUS és un programa de formació dual que atorga als estudiants el títol de postgrau en gestió empresarial, si es superen les pràctiques empresarials, 15 crèdits ECTS, i la formació acadèmica, 24 crèdits ECTS.

Els graduats que opten pel Postgrau en Gestió Empresarial per realitzar la seva formació en gestió empresarial hauran de cursar 18 crèdits de formació acadèmica, realitzar pràctiques a l'empresa durant 5,5 mesos, 15 crèdits, i desenvolupar un TFPG que té un valor de 6 crèdits ECTS.

Assignatura Crèdits Caràcter

Direcció Estratègica

6 ECTS

Obligatòria

Anàlisi de la Gestió Mitjançant la Informació Comptable

6 ECTS

Obligatòria

Màrqueting Digital

6 ECTS

Obligatòria

Gestió de la Innovació i del Canvi

6 ECTS

Optativa

Gestió dels Recursos Humans

6 ECTS

Optativa

Gestió de la Qualitat, Processos i Projectes

6 ECTS

Optativa

Finances Aplicades a la Gestió

6 ECTS

Optativa

Excel Avançat

6 ECTS

Optativa

Gestió de la Comunicació Empresarial

6 ECTS

Optativa

Pràctiques a l'Empresa

15 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Postgrau

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest programa forma part del Màster en Gestió Empresarial.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer el significat i importància de la informació comptable que publiquen les empreses
- Saber realitzar campanyes de captació de leads i de fidelització.
- Promocionar una web, màrqueting digital
- Comprendre la importància de la estratègia empresarial i dels avantatges competitius
- Saber dissenyar una planificació i organització estratègica.

Competències transversals

- Capacitat de treballar en grup
- Capacitat d'entendre els conceptes de gestió i la informació relacionada
- Saber gestionar projectes
- Capacitat d'organització i gestió
- Capacitat per analitzar la informació i prendre decisions
- Saber resoldre situacions complexes
- Capacitat d'actuació i de decisió
- Capacitat de síntesi.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Gestió Empresarial

Vols rebre més informació?