Assignatura Crèdits Caràcter

Essential concepts in clinical a research microsurgery. Cadaver workshop on flap dissection

9 ECTS

Obligatòria

Workshop. Microvascular surgery training using a small animal model (rats)

6 ECTS

Obligatòria

Workshop . Dissection techniques on perforator flaps and supermicrosurgery using a live animal model (Pig)

6 ECTS

Obligatòria

Clinical training in genitourinary reconstruction

9 ECTS

Obligatòria

Clinical training in supermicrosurgery

6 ECTS

Obligatòria

Clinical immersion programme I

6 ECTS

Obligatòria

Introductory course on the methodology of clinical research. Research Work

9 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest programa forma part del màster en Reconsturctive Microsurgery.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Al finalitzar l'activitat l'alumne serà capaç de:
- Presentació i anàlisi del pacient quirúrgic.
- Valorar e indicar correctament una tècnica microquirúrgica davant d'un problema reconstructor.
- Domini i control de la tècnica de sutura microvascular i micronerviosa.
- Planificar preoperatoriament la majoria de penjalls microquirúrgics miocutànis, musculars, ossis, cutanis axials i de perforants.
- Execució de les diferents tècniques microquirúrgiques en cirurgia reconstructiva del sistema genitourinari.
- Control i seguiment post operatori dels diferents penjalls microquirúrgics. Tècniques de monitorització.
- Plantejament i execució de les diferents tècniques de rescat de penjalls microquirúrgics.
- Solució de les complicacions i seqüeles pròpies de les tècniques reconstructives mitjançant altres tècniques microquirúrgiques convencionals.
- Plantejament i execució de les diferents tècniques de reimplantament.
- Aprenentatge i aplicació de les Tècniques de supramicrocirurgia.
- Anàlisi de les necessitats i indicacions de transplantament.

Competències transversals

- Conèixer els instruments bàsics de recerca qualitativa.
- Realitzar una recerca bibliogràfica amb diferents cercadors mèdics.
- Desenvolupar el pensament crític del acte mèdic.
- Plantejament i actitud crítica davant una complexitat quirúrgica.
- Organització i coordinació d'un equip interdisciplinari.
- Comunicació científica de casos clínics.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Genitourinary Reconstructive Microsurgery

Vols rebre més informació?