Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció a monitor en equinoteràpia

12 ECTS

Obligatòria

Pràctiques en equinoteràpia prosocial

6 ECTS

Obligatòria

Equinoteràpia i comunicació prosocial

12 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El diploma de postgrau en Equinoteràpia i Coaching Prosocial: Comunicació i Emocions es pot cursar mitjançant dues opcions:
- Matricular-se al diploma de postgrau sencer.
- Matricular-se al curs Formació Inicial a Monitor en Equinoteràpia i al curs Formació Pràctica en Equinoteràpia Prosocial, un cop superat, matricular-se als 12 crèdits restants del diploma.

Programes relacionats

Curs en Formació Inicial a Monitor en Equinoteràpia
Curs en Formació Pràctica en Equinoteràpia Prosocial

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer l'equinoteràpia i dels diferents programes terapèutics que d'ella es desprenen.
- Conèixer els fonaments teòrics de l'equinoteràpia així com dels seus beneficis i contraindicacions.
- Conèixer l'etologia del cavall.
- Conèixer el paper dels diferents professionals en l'equinoteràpia.
- Conèixer i aplicar adequadament els fonaments biomecànics del cavall i del genet (control de la postura en moviment).
- Utilitzar el cavall com a recurs didàctic, terapèutic i rehabilitador.
- Executar, coordinar i dirigir la intervenció terapèutica atenent al principi d'individualitat de l'usuari.
- Aplicar les diferents tècniques o mètodes d'abordatge en l'equinoteràpia
- Ensenyar a manejar els aspectes psicològics de la relació amb el cavall.
- Identificar i evitar els riscos de la utilització incorrecta de les tècniques de Teràpia Eqüestre.
- Aplicar alguns coneixements teòrics de diferents camps professionals en l'àrea de l'equinoteràpia (psicologia, neurologia, pedagogia, logopèdia,etc.)
- Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament, en relació amb els objectius marcats i amb els criteris de resultats establerts, i si és el cas, redissenyar els objectius i adequar el pla d'intervenció.
- Conèixer l'equinoteràpia des d'una aproximació humanística i sistèmica.
- Reconèixer i comprendre les diferents tècniques de coaching prosocial, i ser capaç d'utilitzar-les i aplicar-les en diferents contextos.
- Identificar comprendre i aplicar des d'un plantejament i didàctica prosocial, tècniques participatives de focalització grupal i de visualització en entorns grupals.
- Generar solucions creatives des de la prosocialitat per donar respostes a les necessitats detectades en l'àmbit de l'equinoteràpia.
- Auto diagnosticar el propi estil comunicatiu, dissenyar un pla d'optimització prosocial personal i professional.
- Conèixer una perspectiva prosocial de l'atenció a les persones amb discapacitat i les seves famílies.- Aplicar metodologia científica per a l'avaluació dels resultats esperats.

Competències transversals

- Treballar en un equip interdisciplinar.
- Controlar la situació en tot moment sense perdre la calma, aportant seguretat a l'usuari i l'equip.
- Treballar de forma autònoma i amb iniciativa.
- Organitzar i planificar, prendre de decisions i lideratge.
- Capacitat d'observació.
- Dissenyar i dur a terme un projecte relacionat amb la persona i alternatives creatives en la formació.
- Comunicar amb eficàcia els resultats d'un treball d'anàlisi i intervenció.
- Liderar equips de treball.
- Augmentar la consciència de les relacions interpersonals en cada àmbit d'actuació
- Augmentar l'empatia i la metacognició-autoregulació.
- Fomentar l'actitud crítica i analítica en les relacions humanes i oferir vies d'optimització.
- Fomentar una actitud i compromisos ètics, alineats amb els principis de la prosocialitat.

Títol que s'obté

Diploma de postgrau en Equinoteràpia i Coaching Prosocial: Comunicació i Emocions

Vols rebre més informació?