Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social

Vols aprofundir en els coneixements teòrics i pràctics necessaris per impulsar, constituir i/o consolidar iniciatives de l'Economia Social i Solidària?

Continguts

El disseny dels continguts del postgrau es basa en dos eixos principals:
- el primer ordena de forma cronològica els tres mòduls que s'ofereixen, motivant la introducció de continguts successivament més específics dins el marc de l'ESS: les idees; les propostes concretes; i els mecanismes per dur-les a la pràctica.
- el segon eix manté tres enfocaments complementaris dins de cada mòdul, incidint en les diverses facetes que s'integren en el curs: l'impuls d'iniciatives de l'EES; l'anàlisi de polítiques públiques d'impuls a l'ESS; i l'estudi d'experiències i els seus impactes al territori.

Assignatura Crèdits Caràcter

L'Economia Social i Solidària: trets diferencials, potencialitats i oportunitats

9 ECTS

Obligatòria

Desenvolupament de noves iniciatives a l’ESS: de la idea a la concreció de la proposta

9 ECTS

Obligatòria

Desenvolupament de noves iniciatives a l’ESS: de la proposta a la pràctica

9 ECTS

Obligatòria

Treball Final

3 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Analitzar l'entorn social, econòmic i institucional en què interactuen els diferents agents amb incidència en l'ESS, públics i privats.
- Conèixer les polítiques públiques d’impuls a l'ESS i el debat actual en l'àmbit de l'ESS, des de les pròpies organitzacions, entorns acadèmics i institucionals.
- Comprendre el funcionament i les particularitats de les organitzacions que conformen l'ESS: econòmiques, empresarials, jurídiques i socials.
- Aplicar diversos instruments i eines digitals en la gestió i en la comunicació d'iniciatives de l'ESS, posant especial èmfasi en l'impacte social.
- Saber desenvolupar un projecte/iniciativa en el marc de l'ESS, des de la idea a la implementació i avaluació.

Competències transversals

- Integrar-se a les dinàmiques dels equips i treballar de manera col.laborativa en equips multidisciplinaris i gestionar .
- Comunicar les pròpies idees i projectes.
- Transferir els coneixements i experiències assolits a situacions reals.
- Reflexionar i tenir capacitat crítica davant les oportunitats, reptes i límits del sector i el seu entorn.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social

Vols rebre més informació?