Postgrau en Disseny i l'Art del Jardí

Dissenya i crea espais exteriors on les plantes i la natura tenen un paper essencial, des d'una perspectiva artística, a partir d'una proposta tècnica i científica

Continguts

Mòdul 1. DISSENY DE PLANTACIONS Y HORTICULTURA
De manera gradual, es dotarà l'estdudiant dels coneixements necessaris per reconèixer i identificar un número suficient d'espècies que podran ser utilizades en els dissenys de plantació posteriors.
A continuació, es facilitaran pautes de selecció d'espècies en base a diferents criteris, com condicions climàtiques, tipus de sòls, longevitat o estacionalitat, posant especial atenció en l'evolució de dites plantacions, tan al llarg de l'any com al llarg del temps.
Aquest mòdul es completarà amb un anàlisi de l'evolució del disseny de les plantacions, en el que s'estudiaran sistemes de combinació d'espècies en base a la seva textura, forma o color. Aquests seran aplicats en una sèrie de tallers pràctics per a elaborar dissenys de plantació en base a diferents tipologies.
En tot el procés es tindrà en compte els requeriments de manteniment associats als estrats arbori, arbustiu i herbaci, i es prestarà especial atenció a les espècies de l'àmbit mediterrani.

Mòdul 2. HISTÒRIA DE L'ART DEL JARDÍ

L'objectiu d'aquest mòdul és introduir l'estudiant en la idea de jardí com a espai d'esbarjo, d'art i de pensament, al llarg de la història. Els jardins més enllà de ser un espai exterior on desenvolupar-hi activitats quotidianes, han estat espais d'expressió artística, d'aprenentatge i llocs de representació i projecció social.
Els jardins, com qualsevol altra expressió artística, són un reflex d’una època, d'un context social, econòmic i històric que ha anat evolucionat al llarg del temps.

Mòdul 3. TALLER DE PROJECTES, DISSENY I CONSTRUCCIÓ

El mòdul té per objectiu aprofundir en les tècniques de disseny d'arquitectura del paisatge que abordin els problemes de descripció i interpretació dels espais lliures de petit format. Proporciona coneixements i competències professionals que garanteixen el domini de les activitats i problemes relacionats amb la gestió i el disseny sostenible dels jardins.
Els exercicis que es faran al llarg del mòdul es dedicaran a l'adquisició d'aquelles eines projectuals necessàries per a un enfocament complet per a la pràctica professional.
Es considera que l'alumne ha de tenir coneixement de Autocad, Indesing, Photoshop o programes similars de dibuix que permeti a l'estudiant la representació gràfica dels Projectes.

Assignatura Crèdits Caràcter

Disseny de Plantacions i Horticultura

12 ECTS

Obligatòria

Història de l’Art del Jardí

6 ECTS

Obligatòria

Projectes, Disseny i Construcció

12 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Desenvolupar la capacitat d'oferir solucions per al disseny de jardins a través d'aspectes funcionals, tècnics i estètics.
Adquirir una sèrie d'habilitats que inclouen principis de disseny i composició espacial aplicats al jardí, disseny de plantacions, o els requeriments tècnics per a la seva implementació. Coneixements que es complementaran de manera transversal a través d'un recorregut i anàlisi històric del jardí.
Abordar el disseny d'un jardí a diferents escales i tipologies, reunint alhora aspectes tècnics i creatius, partint d'un anàlisi crític que respongui a les especificitats i condicionants del lloc.

Competències transversals

- Aprendre els mecanismes de disseny d'un projecte de disseny.
- Formar personal apte per a la direcció artística.
- Donar als alumnes una educació artística i tècnica suficient per a la direcció de la creació de projectes de disseny.
- Assumir responsabilitats creatives i directives en l'exercici de l'activitat professional.
- Fomentar el caràcter innovador en disseny, a la llibertat creativa i contemporània.
- Fomentar l'esperit emprenedor, reflexiu, crític, sostenible i ètic i actitud fonamental de la professió.
- Atenció posada a valors socials, ambientals, qualitat cultural i estètica al nostre entorn. Interpretació del context.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Disseny i l'Art del Jardí

Vols rebre més informació?