Continguts

El Postgrau Comunicació Política i Institucional està orientat a l'anàlisi de les campanyes electorals i les eleccions, en la seva vessant teòrica i pràctica, amb l'objectiu d'oferir una formació específica en l'organització, disseny i direcció de campanyes, organització de la comunicació, discurs polític i gestió de la comunicació en el govern local. El programa s'estructura en els següents mòduls: Campanyes, Comunicació Política i Institucional.

Assignatura Crèdits Caràcter

Campanyes

10 ECTS

Obligatòria

Comunicació Política

10 ECTS

Obligatòria

Institucional

10 ECTS

Obligatòria

Memòria final en comunicació política i institucional

5 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquesta diplomatura pertany al màster en Màrqueting Polític: Estratègies i Comunicació Política

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

L'estudiant en finalitzar serà capaç de:

- Dissenyar campanyes
- Definir escenaris polítics
- Analitzar i crear imatges de la política
- Dissenyar plans de comunicació
- Implementar la Consultoria política
- Assessorar candidats per l’escenari polític
- Organitzar i dirigir Gabinets de comunicació
- Organitzar la Comunicació institucional
- Coordinar la Gestió de govern

Competències transversals

L'estudiant en finalitzar serà capaç de:

- Redactar discursos
- Treballar en equip
- Comunicar en públic
- Analitzar qualsevol situació amb base científica i sentit crític

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Comunicació Política i Institucional

Vols rebre més informació?