Assignatura Crèdits Caràcter

Atenció a pacients adults hospitalitzats amb cardiopatia congènita.

6 ECTS

Obligatòria

Atenció ambulatòria a pacients adults amb cardiopatia congènita

6 ECTS

Obligatòria

Imatge cardíaca en cardiopaties congènites de l’ adult.

6 ECTS

Obligatòria

Embaràs i assessorament reproductiu en cardiopaties congènites

6 ECTS

Obligatòria

Atenció a pacients pediàtrics amb patologia cardíaca o cardiopatia congènita

6 ECTS

Optativa

Patologia arítmica en adults amb cardiopaties congènites

6 ECTS

Optativa

Treball de Final. Investigació en Cardiopaties Congènites

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Realitzar e interpretar un estudi d'ecocardiografia-Doppler per l'estudi i diagnòstic de les cardiopaties congènites en edat adulta (no operada o modificada per la cirurgia).
- Fer el seguiment ambulatori (establir i controlar les estratègies terapèutiques i diagnòstiques) del pacient adult amb cardiopatia congènita.
- Fer el maneig del postoperatori de cirurgia cardíaca en l’adult amb cardiopatia congènita.
- Adquirir experiència complementaria (conjuntament amb els serveis de Ginecologia i Obstetricia) en l’assessorament reproductiu dels malats i malaltes amb cardiopaties congènites.
- Adquirir experiència complementària (conjuntament amb el servei de Ginecologia i Obstetricia) en el maneig de gestants amb cardiopatia congènita.
- Adquirir experiència complementària en la interpretació de tècniques d’imatge cardiaca (Cardio-RM i AngioTC) en pacients adolescents i adults amb cardiopatia congènita.
- Aconseguir coneixement i experiència pràctica en planificar, realitzar, avaluar i publicar projectes d’investigació en el camp de la cardiologia de les cardiopaties congènites

Competències transversals

- Participar activament en la preparació, presentació i discussió de casos clínics a les sessions regulars de la unitat: sessió médico-quirúrgica, sessió d'arítmies, sessió d'imatge, sessió d'hemodinàmica i sessió d'hipertensió pulmonar.
- Aplicar el raonament crític i adquirir capacitat per a la solució de problemes.
- Desenvolupar la capacitat de treball en equip, d'interacció i transferència amb el seu entorn d'una forma productiva.
- Recollir i processar la informació científica de cara a l'elaboració de treballs de recerca.
- Conèixer i aplicar tècniques de comunicació: preparar classes, ponències o comunicacions i ser capaç de defensar-ho davant un públic.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites de l'Adult

Vols rebre més informació?