Assignatura Crèdits Caràcter

Aspectes generals de l'atenció al malalt traumàtic greu

15 ECTS

Obligatòria

Aplicació dels coneixements en entorn hospitalari i prehospitalari

10 ECTS

Obligatòria

Metodologia de la investigació

5 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Competència de coneixements teòrics:

- Capacitat per reconèixer i interpretar signes normals o canviants de salut.
- Capacitat per respondre a les necessitats dels pacients amb patologia traumàtica posant en pràctica els principis de salut i seguretat.
- Capacitat per coordinar els diferents nivells assistencials.

Competència d'habilitats tècniques:

- Capacitat per portar a terme el maneig dels pacients amb traumàtica utilitzant habilitats, intervencions i activitats per promoure cures òptimes incloent la mobilització.

Competència de raonament crític i presa de decisions:

- Coneixement rellevant i capacitat per aplicar resolució de problemes i presa de decisions.
- Capacitat d'emetre un judici raonat, i conseqüentment una decisió ajustada a la situació real, després d'haver realitzar una valoració integral de la situació plantejada.
- Gestió de conflictes emocionals i socials associats a l'atenció al pacient amb patologia traumàtica.

Competències transversals

- Aplicar els coneixements apresos a la pràctica (presa de decisions).
- Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions d'una infermera.
- Gestionar la informació. Cercar, analitzar i interpretar informació de diferents fonts documentals.
- Analitzar, valorar i sintetitzar.
- Transmetre informació oral i escrita a un públic especialitzat i no especialitzat.
- Reconèixer i respondre a dilemes i temes ètics en la pràctica diària, concorde als codis legals.
- Participar activament en l’autoaprenentatge, establir activitats de forma autònoma i independent per assolir els objectius d’aprenentatge aplicats a les cures.
- Dissenyar projectes, utilitzant adequadament els coneixements. Gestionar adequadament les dades/resultats obtinguts.
- Realitzar crítiques científiques sobre la base dels coneixements adquirits. Exposar, argumentar i desenvolupar un raonament crític.
- Desenvolupar l'autoconeixement i l'autocrítica.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Assistència Integral al Malalt Traumàtic Greu (Àmbit Prehospitalari i Hospitalari)

Vols rebre més informació?