Assignatura Crèdits Caràcter

Aspectes generals de l'assistència integral al malalt crític amb patologia cardiovascular i/o respiratòria

15 ECTS

Obligatòria

Aplicació dels coneixements en entorn hospitalari i prehospitalari

10 ECTS

Obligatòria

Treball final de diplomatura: Metodologia de la investigació.

5 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Competència de coneixements teòrics
• Reconèixer, interpretar (valorar) i actuar enfront signes normals o canviants de salut relacionats amb patologia cardiovascular i/o respiratòria.
• Respondre a les necessitats dels malalts amb patologia cardiovascular i/o respiratòria avaluant, planificant i prestant l’atenció més apropiada als malalts i famílies.
• Coordinar els diferents nivells assistencials.

Competència d’habilitats tècniques
• Conèixer i aplicar les tècniques i procediments de cures d'Infermeria en pacients amb patologia cardiovascular i/o respiratòria.
• Posar en pràctica principis de salut i seguretat, incloent-hi la mobilització i maneig dels malalts amb patologia cardiovascular i/o respiratòria utilitzant habilitats, intervencions i activitats per promoure cures òptimes.

Competència de raonament crític i presa de decisions
• Aplicar coneixements per la resolució de problemes i presa de decisions.
• Emetre un judici raonat, i conseqüentment una decisió ajustada a la situació real, després d’haver realitzar una valoració integral de la situació plantejada.
• Gestionar conflictes emocionals i socials associats a l’atenció al malalt amb patologia cardiovascular i/o respiratòria.

Competències transversals

• Aplicar els coneixements apresos a la pràctica (presa de decisions).
• Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions d'una infermera.
• Gestionar la informació. Cercar, analitzar i interpretar informació de diferents fonts documentals.
• Analitzar, valorar i sintetitzar.
• Transmetre informació oral i escrita a un públic especialitzat i no especialitzat.
• Realitzar crítiques científiques sobre la base dels coneixements adquirits. Exposar, argumentar i desenvolupar un raonament crític.
• Desenvolupar l'autoconeixement i l'autocrítica.
• Reconèixer i respondre a dilemes i temes ètics en la pràctica diària, concorde als codis legals.
• Participar activament en l’autoaprenentatge, establir activitats de forma autònoma i independent per assolir els objectius d’aprenentatge aplicats a les cures.
• Dissenyar projectes, utilitzant adequadament els coneixements. Gestionar adequadament les dades/resultats obtinguts.

Títol que s'obté

Diploma de postgrau Assistència Integral al Malalt Crític amb Patologia Cardiovascular i/o Respiratòria

Vols rebre més informació?