Continguts

-Coneixement de la deglució
-Coneixement de la disfàgia
-Avaluació clínica de la disfàgia
-Avaluació instrumental de la disfàgia
-Tractament de la disfàgia
-Investigació en disfàgia
-Equips multidisciplinaris

Assignatura Crèdits Caràcter

Coneixement de la Deglució

6 ECTS

Obligatòria

Coneixement de la Disfàgia

6 ECTS

Obligatòria

Avaluació Clínica de la Disfagia

9 ECTS

Obligatòria

Avaluació Instrumental de la Disfàgia

9 ECTS

Obligatòria

Tractaments de la Disfàgia

9 ECTS

Obligatòria

Recerca en Disfàgia

6 ECTS

Obligatòria

Equips multidisciplinaris (MDT)

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest Diploma d'Especialització és un títol imtermedi del Màster de Formació Permanent en Alteracions de la Deglució (4075)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

-Identificar les característiques bàsiques, teòriques i clíniques de la deglució i la disfàgia al llarg de la vida.
-Identificar recursos bibliogràfics i documentals centrats en la patologia de la disfàgia orofaríngia i les complicacions.
-Indicar les mesures estandarditzades de cribratge i avaluació i els paràmetres i metodologies de tractament usats en el camp de la disfàgia.
-Demostrar la capacitat davaluació de la literatura de recerca en disfàgia.
-Demostrar la perícia de professionals sanitaris a l'àrea de la deglució.
-Utilitzar habilitats per al reconeixement de les alteracions de la deglució i per a la presa de decisions raonades en el tractament.
-Desenvolupar habilitats en lanàlisi crítica destudis sobre precisió diagnòstica, estudis dintervenció i revisions sistemàtiques en disfàgia.
-Aplicar habilitats clíniques bàsiques en el cribratge i avaluació de la disfàgia orofaríngia segons el perfil professional de cada estudiant.
-Integrar l'aspecte multidisciplinari del tractament clínic de la disfàgia a la pràctica sanitària.
-Valorar la indicació de tractament a la disfàgia i avaluar els resultats durant el procediment i en finalitzar-lo.
-Formular protocols destudi de pacients amb disfàgia.
-Interpretar els resultats de les proves davaluació i tractament de la disfàgia.
-Planificar un sistema de diagnòstic, per identificar les possibles complicacions a la disfàgia i realitzar l'informe corresponent.

Títol que s'obté

Diploma d'Especialització en Alteracions de la Deglució

Vols rebre més informació?