Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments de Política i Gestió de la Qualitat

6 ECTS

Obligatòria

Metodologia per a la millora de la qualitat (I)

6 ECTS

Obligatòria

La gestió del canvi, la implementació de les millores i el treball en equip per a la millora de la qualitat

6 ECTS

Obligatòria

Principis bàsics de la seguretat del pacient

6 ECTS

Obligatòria

Estratègies per a la millora de la seguretat del pacient: de la teoria a la pràctica

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquesta diplomatura pertany al màster (3746) Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Identificar les dimensions de la qualitat i la seva interacció en un estudi de qualitat; Aplicar la classificació de qualitat segons Donabedian en la descripció d'un pla de millora; identificar les fases de la trilogia de Juran i comparar i contrastar els clàssics treballs de qualitat en l'àmbit industrial; definir els elements del cicle d'avaluació i millora de la qualitat.

- Identificar els diferents sistemes d'acreditació existents: Joint Commission, EFQM, ISO; comparar els diferents enfocaments de l'acreditació i la certificació en salut; aplicar els criteris bàsics de l'acreditació de les diferents organitzacions del sector salut en entorns concrets.

- Aplicar les diferents maneres de mesurar les variables quantitatives i qualitatives i la seva representació. Calcular la mida de la mostra per a un estudi d'avaluació; realitzar estimació de paràmetres i calcular l'interval de confiança; coneixements bàsics per a plantejar un contrast d'hipòtesis; proves bàsiques de significació estadística; interpretar el significat del valor "p"; calcular les mesures de mortalitat i morbiditat; realitzar un ajust d'índex; mesures de sensibilitat i especificitat.

- Conèixer les bases teòriques de la implantació de canvis; identificar el rol dels agents de canvi; conèixer les fases de la implantació de canvis i les estratègies més adequades en cadascuna d'elles.

- Conèixer les característiques i l'evolució dels grups de treball; distingir el líder i identificant les seves característiques; conèixer els diferents estils de lideratge i les repercussions de cada un d'ells; aprendre a identificar el nivell de maduresa laboral dels col·laboradors i la forma de abordar-lo.

- Descriure la magnitud del problema de la seguretat dels pacients, pel que fa a la freqüència, impacte i capacitat de prevenció.

- Analitzar els elements de la dinàmica de grups com a base per al funcionament adequat dels equips de millora. Discutir el funcionament,el seu sistema organitzatiu i els objectius i activitats dels equips de millora i comissions clíniques i el seu de desenvoluparan en el futur.

Competències transversals

- Conèixer la direcció i gestió del canvi.

- Coordinar equips professionals.

- Treballar la comunicació multiprofessional.

- Dirigir reunions de treball.

- Saber com liderar la implantació d'estratègies de qualitat i seguretat assistencial.

Títol que s'obté

Diploma d'especialització en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l'Atenció en Salut

Vols rebre més informació?