UAB

Pràctiques

Els Pràcticums del grau de Logopèdia tenen com objectiu essencial que l'estudiant faci un primer contacte amb la pràctica aplicada per poder observar directament el treball dels professionals i poder conèixer, també de forma directa, els usuaris de les intervencions logopèdiques i el funcionament dels equips de treball en àmbits públics i privats molt diversos. Es tracta d'un aprenentatge a partir de l'observació participativa directa dintre del context professional.

El grau de Logopèdia té quatre Pràcticums, distribuïts entre els cursos tercer i quart. Les pràctiques corresponents es realitzen en centres hospitalaris, en centres especialitzats en intervenció en problemes del llenguatge i en centres educatius o d'altres que disposen d'unitats de diagnòstic i de reeducació de problemes de llenguatge associats a patologies o a retards diversos.

Relació de centres de pràctiques

La Facultat de Psicologia té convenis de col·laboració signats amb entitats públiques i privades que abasten diferents àmbits.

Hospitals Universitaris de Sant Pau i la Vall d’Hebrón, Centres de reeducació i d'atenció a problemes del llenguatge, Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAPs), Centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDAs) i altres centres especialitzats en sordeses i trastorns greus del llenguatge, centres d'educació especial, centres de rehabilitació de trastorns del llenguatge derivats de malalties neurològiques, entre d'altres.


Sortides professionals

Les sortides professionals  en Logopèdia estan relacionades fonamentalment  amb ofertes de treball en l’àmbit de centres sanitaris públics i privats, de centres educatius especials, de mitjans de comunicació i de grups professionals (actors, cantants, etc…)