UAB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101730 - Adquisició i processament del llenguatge  CAT(2017-18)

101700 - Anatomia i fisiologia del sistema nerviós  CAT(2017-18)

101701 - Anatomia i fisiologia dels òrgans de la veu i la parla  CAT(2017-18)

101708 - Física acústica i audiologia  CAT(2017-18)

101702 - Fonaments educatius de la logopèdia  CAT(2017-18)

101729 - Introducció a la metodologia científica i als processos psicològics bàsics  CAT(2017-18)

101725 - Lingüística  CAT

101728 - Psicologia evolutiva I: infància  CAT(2017-18)

101731 - Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge  CAT(2017-18)

2n curs

101691 - Mètodes d'investigació en logopèdia  CAT

101727 - Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa  CAT(2017-18)

101703 - Canvis biològics durant el cicle vital: implicacions per a la logopèdia  CAT(2017-18)

104142 - Dislàlies i disfèmies: valoració i intervenció  CAT(2017-18)

101710 - Neurologia del llenguatge  CAT(2017-18)

104143 - Patologia de l'audició, la parla, la veu i la deglució  CAT(2017-18)

104145 - Pràcticum I: Introducció a la pràctica logopèdica  CAT(2017-18)

104146 - Trastorns i avaluació de l'adquisició del llenguatge oral i escrit  CAT(2017-18)

3r curs

104144 - Alteracions de l'audició: valoració i intervenció  CAT(2017-18)

101718 - Alteracions de la veu: valoració i intervenció  CAT(2017-18)

101722 - Alteracions del llenguatge associades a altres patologies  CAT(2017-18)

104147 - Deglució i trastorns relacionats: valoració i intervenció  CAT(2017-18)

104148 - Intervenció en alteracions del llenguatge associades a altres patologies: factors d'interacció i comunicació alternativa i augmentativa  CAT(2017-18)

101706 - Intervenció en alteracions del llenguatge oral i escrit  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101711 - Malalties neurodegeneratives i demències  CAT(2017-18)

101697 - Pràcticum II  CAT(2017-18)

4t curs

104140 - Llenguatge en entorns multilingües i multiculturals  CAT(2017-18)

104191 - Pràcticum III  CAT(2017-18)

101695 - Pràcticum IV  CAT(2017-18)

101699 - Treball de final de grau  CAT(2017-18)

Optatives

103705 - Advanced Voice Analysis and Characterization  CAT(2017-18) ENG(2017-18)

101734 - Avaluació psicològica en els trastorns del llenguatge  CAT(2017-18)

101704 - Biologia del desenvolupament i teratogènia: implicacions per a la logopèdia  CAT(2017-18)

101688 - Comunicació i llenguatge oral en l'escola inclusiva  CAT(2017-18)

101685 - Disseny i adaptació curriculars  CAT

101726 - Educació de la veu i la seva salut  CAT

104062 - Educació per a la Salut  CAT(2017-18)

101714 - Funcions cognitives superiors: pensament  CAT(2017-18) ESP(2017-18) ENG(2017-18)

101687 - Imatges i símbols. relacions afectives i de gènere  CAT(2017-18)

101694 - Innovació tecnològica aplicada  CAT(2017-18)

101686 - L'educació primerenca de la criatura afectada per trastorns del llenguatge i l'audició  CAT(2017-18)

101733 - Llenguatge i psicopatologia  CAT

101713 - Psicologia de la memòria i les seves aplicacions en el llenguatge  CAT(2017-18)

104141 - Recursos metodològics per a l'elaboració del treball de final de grau  CAT

101723 - Tractament medicoquirúrgic de les disfonies  CAT(2017-18)