UAB

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les assignatures és la del curs 2016-2017 exceptuant les guies del curs 2015-16 que s’indiquen entre parèntesi. Si es vol consultar alguna guia que no apareix en el llistat s'ha d'anar al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura

1r curs

101730 - Adquisició i processament del llenguatge  CAT

101700 - Anatomia i fisiologia del sistema nerviós  CAT

101701 - Anatomia i fisiologia dels òrgans de la veu i la parla  CAT

101708 - Física acústica i audiologia  CAT

101702 - Fonaments educatius de la logopèdia  CAT

101729 - Introducció a la metodologia científica i als processos psicològics bàsics  CAT

101725 - Lingüística  CAT

101728 - Psicologia evolutiva I: infància  CAT

101727 - Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa  CAT

2n curs

101719 - Alteracions de l'audició: valoració i intervenció  CAT

101718 - Alteracions de la veu: valoració i intervenció  CAT

101703 - Canvis biològics durant el cicle vital: implicacions per a la logopèdia  CAT

101717 - Dislàlies i disfèmies: valoració i intervenció  CAT

101731 - Lingüística aplicada a les patologies del llenguatge  CAT

101716 - Malalties laríngies i de la cavitat de ressonància: valoració i intervenció  CAT

101710 - Neurologia del llenguatge  CAT

101715 - Patologia de l'audició, la parla i la veu  CAT

101705 - Trastorns i avaluació de l'adquisició del llenguatge oral i escrit  CAT

3r curs

101722 - Alteracions del llenguatge associades a altres patologies  CAT

101712 - Disfagia i trastorns relacionats  CAT

101721 - Intervenció en alteracions del llenguatge associades a altres patologies  CAT

101706 - Intervenció en alteracions del llenguatge oral i escrit  CAT ESP

101732 - Llenguatge en entorn multilingües  CAT

101711 - Malalties neurodegeneratives i demències  CAT

101698 - Pràcticum I  CAT

101697 - Pràcticum II  CAT

101720 - Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació (SAAC)  CAT

4t curs

101696 - Pràcticum III  CAT

101695 - Pràcticum IV  CAT

101699 - Treball de fi de grau  CAT

Optatives

103705 - Advanced Voice Analysis and Characterization  CAT ENG

101704 - Biologia del desenvolupament i teratogènia: implicacions per a la logopèdia  CAT

101686 - L'educació primerenca de la criatura afectada per trastorns del llenguatge i l'audició  CAT

101733 - Llenguatge i psicopatologia  CAT

101734 - Avaluació psicològica en els trastorns del llenguatge  CAT

101688 - Comunicació i llenguatge oral en l'escola inclusiva  CAT

101685 - Disseny i adaptació curriculars  CAT

101726 - Educació de la veu i la seva salut  CAT

104062 - Educació per a la Salut  CAT

101707 - Fonètica aplicada a les patologies de la parla  CAT

101714 - Funcions cognitives superiors: pensament  CAT

101687 - Imatges i símbols. relacions afectives i de gènere  CAT

101694 - Innovació tecnològica aplicada  CAT

101691 - Mètodes d'investigació en logopèdia  CAT

101713 - Psicologia de la memòria i les seves aplicacions en el llenguatge  CAT

101723 - Tractament medicoquirúrgic de les disfonies  CAT