Guies docents de les assignatures

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Mencions

Menció en Lingüística Anglesa
Menció en Literatura i Cultura Angleses
Menció en Lingüística Anglesa Aplicada
Menció en Alemany
Menció en Lingüística
Menció en Literatura Comparada

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
- Usos Bàsics de la Llengua Anglesa
1r semestre
- Història i Cultura de les Illes Britàniques
- Gramàtica Descriptiva Anglesa
- Introducció a la Lingüística
- Llengua Estrangera (Alemany , Italià, Francès) (*)
2n semestre
- Literatura Comparada
- Literatura Anglesa del Segle XX
- Grans Temes de la Història
- Grans Temes de la Filosofia

(*) Triar una de les tres llengües.
1r semestre
- Ús de la Llengua Anglesa I
- Història i Cultura dels Estats Units
- Fonètica i Fonologia Angleses I
- Gramàtica Anglesa
- Literatura Victoriana
2n semestre
- Ús de la Llengua Anglesa II
- Fonètica i Fonologia Angleses II
- Literatura del Romanticisme Anglès
- Sintaxi Anglesa
- Literatura Nordamericana del Segle XIX
 
3r curs 4t curs
1r semestre
- Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada
- Història de la Llengua Anglesa I
- Literatura Nordamericana Moderna
- Orígens de la Literatura Anglesa
2n semestre
- Història de la Llengua Anglesa II
- Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada
- Llengua Comparada
- Literatura Anglesa del Renaixement i la Il·lustració
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

3r i 4t cursos
- Idioma modern I i II (Francès, Alemany, Italià, Grec Modern, Portuguès, Occità, Èuscar, Gallec, Romanès) (*)
- Pràctiques externes  
(*) D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.

Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari:

Menció en Lingüística Anglesa Menció en Literatura i Cultura Angleses
- Fonètica Anglesa Avançada
- Fonologia Anglesa Avançada
- Sintaxi Anglesa Avançada
- Morfologia, Lexicologia i Semàntica
- Pragmàtica
- Canvi i Variació Lingüística
- Anàlisi Filològica de Textos
- Mètodes de la Recerca Lingüística
- Sociolingüística Anglesa
- Adquisició de la Llengua Anglesa
- Shakespeare i el seu Temps
- Teatre en Anglès
- Poesia en Anglès
- Prosa en Anglès
- Crítica de la Literatura Anglesa
- Estudis de Gènere en Anglès
- Estudis Culturals en Anglès
- Estudis Postcolonials en Anglès
- Literatura Anglesa Contemporània
- Literatura Nord-Americana Contemporània
- Literatura i Cultura d'Irlanda
- Literatura i Cultura d'Escòcia
- Anàlisi Filològica de Textos
Menció en Lingüística Anglesa Aplicada Menció en Alemany
- Usos i estratègies de la Comunicació Intercultural
- Traducció
- Anglès per a Finalitats Específiques
- Pragmàtica
- Sociolingüística Anglesa
- Adquisició de la Llengua Anglesa
- Canvi i Variació Lingüística
- Metodologia de l'Ensenyament
- Avaluació i Disseny Curricular
- Factors Individuals en l'Aprenentatge
- Idioma Modern I i II Alemany
- Idioma Modern III, IV, V i VI Alemany
- Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya
- Literatura Contemporània en Llengua Alemanya
- Literatura Alemanya i Cinema
- Història de la Cultura Alemanya
Menció en Lingüística Menció en Literatura Comparada
- Adquisició del Llenguatge
- Tecnologies del Llenguatge
- Fonètica i Fonologia
- Morfologia i Sintaxi
- Semàntica i Pragmàtica
- Sociolingüística
- Tipologia Lingüística
- Teoria del Llenguatge
- Bases biològiques del Llenguatge
- Llenguatge, Cultura i Cognició
- Qüestions de Gramàtica Avançada
- Teoria i Anàlisi de la Narrativa
- Teoria i Anàlisi de la Poesia
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Pensament Literari
- Crítica Literària i Cultural (segles XX i XXI)
- Literatura, Gèneres i Sexualitat
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Literatura Comparada i Estudis Culturals
- Tradició Literària Occidental I
- Tradició Literària Occidental II
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits. No totes es programen cada curs.