UAB

Guies docents de les assignatures

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 51 9    
2n curs 9 51    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Mencions

Menció d'Economatemàtica
Menció d'Estadística
Menció d'Enginyeria Matemàtica
Menció de Matemàtica Fonamental

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Funcions de Variable Real (anual)
 • Àlgebra Lineal (anual)
 • Fonaments de Matemàtiques
 • Física (anual)
 • Eines Informàtiques per a les Matemàtiques (anual)
 • Temes de Ciència Actual (anual)
 • Taller de Modelització
 • Càlcul en Diverses Variables i Optimització
 • Anàlisi Matemàtica
 • Geometria Lineal
 • Estructures Algebraiques
 • Mètodes Numèrics
 • Seminari de Matemàtica Discreta
3r curs 4t curs
 • Equacions Diferencials i Modelització I
 • Equacions Diferencials i Modelització II
 • Teoria de Galois
 • Anàlisi Complexa i de Fourier
 • Probabilitat i Modelització Estocàstica
 • Estadística
 • Topologia
 • Geometria Diferencial
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs
Cal cursar 48 crèdits optatius. Es poden cursar de les assignatures vinculades a les mencions o es pot optar per una formació generalista a partir de les assignatures del bloc principal i d'un màxim de 12 crèdits del bloc complementari.
No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs.
 
Bloc principal Bloc complementari
 • Pràctiques en Empreses (*)
 • Tendències Actuals de les Matemàtiques
 • Anàlisi Real i Funcional
 • Anàlisi Harmònica
 • Àlgebra Commutativa
 • Aritmètica
 • Topologia de Varietats
 • Geometria Riemanniana
 • Processos Estocàstics
 • Models Lineals
 • Sistemes Dinàmics
 • Càlcul Numèric
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials
 • Anàlisi Multivariant
 • Mostreig Estadístic
 • Sèries Temporals
 • Investigació Operativa
 • Programació Avançada
 • Inferència Estadística
 • Econometria
 • Disseny d'Experiments
 • Bioestadística
 • Simulació de Sistemes Logístics
 • Introducció a l'Economia
 • Gestió Financera
 • Intel·ligència Artificial
 • Tractament del Senyal

(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits llevat d'aquesta, que és de 12 crèdits.

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits de les assignatures vinculades a cada itinerari. La resta de crèdits optatius es poden cursar de la mateixa menció o de la relació d'assignatures optatives de quart curs (del bloc complementari es poden cursar, com a màxim, 6 crèdits).

Menció d'Estadísti ca Menció d'Economatemàtica
 • Anàlisi Multivariant
 • Mostreig Estadístic
 • Sèries Temporals
 • Inferència Estadística
 • Econometria
 • Disseny d'Experiments
 • Bioestadística
 • Models Lineals
 • Introducció a l'Economia
 • Gestió Financera
 • Investigació Operativa
 • Simulació de Sistemes Logístics
 • Anàlisi Multivariant
 • Sèries Temporals
 • Econometria
 • Models Lineals
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials
Menció d'Enginyeria Matemàtica Menció de Matemàtica Fonamental
 • Investigació Operativa
 • Simulació de Sistemes Logístics
 • Càlcul Numèric
 • Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Programació Avançada
 • Intel·ligència Artificial
 • Tractament del Senyal
 • Anàlisi Real i Funcional
 • Anàlisi Harmònica
 • Àlgebra Commutativa
 • Aritmètica
 • Topologia de Varietats
 • Geometria Riemanniana
 • Processos Estocàstics
 • Models Linials
 • Sistemes Dinàmics
 • Equacions en Derivades Parcials
 • Tendències Actuals de les Matemàtiques (*)

(*)  S'ha de cursar obligatòriament per a obtenir la menció de Matemàtica Fonamental.
 

Web del grau http://mat.uab.cat/gmat