UAB

Guies docents de les assignatures

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica   Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 66      
2n curs 42 30    
3r curs 6 66    
4t curs   60    
5è curs   42 6 24
Total 114 198 6 24

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
-Càlcul
-Estadística Descriptiva
-Eines Informàtiques per a l’Estadística
-Història Contemporània
-Fonaments de Sociologia (anual)
-Anglès per a les Ciències Socials (anual)
-Càlcul de Probabilitats
-Modelització Matemàtica
-Metodologia i Disseny de la Recerca Social
-Mètodes Algebraics per a l’Estadística
-Introducció a la Programació
-Inferència Estadística I
-Mètodes Qualitatius de Recerca Social
-Ciència Política (anual)
-Economia Política (anual)
-Estructures de Dades i Algorismes
-Programació Lineal
-Mostreig Estadístic
-Teoria Sociològica Micro
3r curs 4t curs
-Bases de Dades
-Optimització i Processos Estocàstics
-Distribucions Multidimensionals
-Pensament Sociològic Contemporani
-Les Classes Socials i l’Estratificació
-Política Social, Família i Migracions (anual)
-Inferència Estadística II
-Disseny d’Experiments
-Models Lineals
-El Gènere i l’Etnicitat
-Gestió de Projectes d’Intervenció Social I
-Anàlisi de Dades Categòriques
-Aplicacions de l’Estadística a les Ciències de la Salut
-Teoria Sociològica Macro
-El Canvi Social i la Globalització
-Sociologia de l’Educació
-Anàlisi de la Supervivència i Fiabilitat
-Simulació, Remostreig i Aplicacions
-Epistemologia de les Ciències Socials
-Anàlisi Qualitativa
-Sociologia del Treball
5è curs  
-Anàlisi Multivariant
-Sèries Temporals i Predicció
-Sociologia de la Religió
-Demografia
-Mineria de Dades
-Modelització Avançada
-Sociologia Ambiental
-Treball de Final de Grau de Sociologia (12 crèdits)
-Treball de Final de Grau d’Estadística Aplicada (12 crèdits)
 

Assignatures optatives

5è curs
Totes són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.
-Anàlisi d'Organitzacions Religioses
-Antropologia Social
-Bases de Dades Biològiques i Mèdiques
-Bioinformàtica Avançada
-Bioinformàtica I
-Bioinformàtica II
-Comunicació Científica (*)
-Consultoria Estadística
-Consum i Sostenibilitat
-Control Discret
-Dades Longitudinals: Temes Avançats en Ciències de la Salut
-Dades Transversals: Temes Avançats en Ciències de la Salut
-Demografia Local i Regional (*)
-Direcció Financera (*)
-Disseny de l'Assaig Clínic i Metodologia Estadística Aplicada
-Economia de les Polítiques Socials
-Educació, Escola i Territori
-Epidemiologia Genètica i Molecular
-Estratègia Empresarial i Màrqueting
-Fonaments de Gestió Empresarial
-Gestió del Risc
-Gestió Financera
-Informàtica Avançada
-Introducció a l'Enginyeria Financera
 
-Millora Genètica (*)
-Modelització i Simulació de Sistemes
-Models Economètrics
-Models Estadístics i Psicomètrics (*)
-Política Educativa
-Pràctiques Externes (12 crèdits)
-Pràctiques Externes de Modalitat Analista (12 crèdits)
-Pràctiques Externes de Modalitat Assessor (18 crèdits)
-Pràctiques Externes de Modalitat Assistent
-Programació de Controls Numèrics (*)
-Prospecció i Visualització de Dades
-Psicometria (*)
-Relacions Laborals
-Salut Pública
-Simulació Numèrica (*)
-Sistemes d'Informació Geogràfica (*)
-Sociologia de la Comunicació
-Sociologia de la Cultura
-Sociologia de l'Empresa i de les Organitzacions
-Sociologia de les Identitats
-Sociologia del Coneixement
-Sociologia del Gènere
-Tendències en Biotecnologia Biomèdica
-Tractament Digital del Senyal
-Treball Domèstic i Vida Quotidiana (*)
-Valoració de Preferències i Presa de Decisions
(*) Consulteu si s'ofereixen abans de matricular-vos-hi (ga.ciencies@uab.cat).

Es convaliden des de 6 fins a 18 crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit des dels CFGS d'Administració i Finances (LOE i LOGSE), Administració de Sistemes Informàtics, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Comerç Internacional (LOGSE), Desenvolupament d'Aplicacions Web, Documentació Sanitària, Gestió Comercial i Màrqueting, Indústries de Procés Químic, Química Ambiental, Salut Ambiental, Secretariat i Serveis al Consumidor.