Exàmens i certificacions

Reconeixement de crèdits

 

Reconeixement de crèdits per a estudiants de grau de la UAB

On puc trobar la informació sobre crèdits?
Pots consultar la normativa acadèmica de referència de la UAB en aquest enllaç

Sí, la UAB reconeix crèdits per l’acreditació d’idiomes, presentant un certificat que indiqui que s’ha superat un nivell concret del Marc europeu comú de referència per a les llengües emès pel Servei de Llengües o bé per alguna de les entitats reconegudes.

Presentant l'acreditació del nivell assolit a la Gestió Acadèmica del teu centre.

Totes les llengües estrangeres. A més, l’alumnat escolaritzat a Catalunya o en altres comunitats autònomes que atorguen títols reconeguts com a equivalents en la seva llengua vehicular pot reconèixer el nivell C2 d’aquesta llengua.

Els exàmens d'idiomes que acrediten el nivell s'han d'haver superat durant els estudis de grau o, fins i tot, amb anterioritat a la teva arribada a la UAB.

La UAB reconeix un màxim de 12 crèdits per cursos i certificats de llengües.

Si es tracta de la mateixa llengua estrangera de la qual t’has examinat a les PAU (ja sigui anglès, francès, alemany o italià), s'aplica l'escala del Servei de Llengües de la UAB i es reconeixen crèdits a partir del nivell 3 d'aquesta escala (B1 del MECR). El nombre de crèdits reconeguts és progressiu i no acumulable, d'acord amb l'escala següent:

 

  • Per la superació d'un nivell equivalent al nivell 3 (B1) d’UAB Idiomes: 1,5 crèdits.
  • Per la superació d'un nivell equivalent al nivell 4 (B2.1) d’UAB Idiomes: d’1,5 a 3 crèdits en funció del nombre de crèdits que et faltin per finalitzar els estudis de grau.
  • Per la superació d'un nivell equivalent al nivell 5 (B2) d’UAB Idiomes: d’1,5 a 6 crèdits en funció del nombre de crèdits que et faltin per finalitzar els estudis.
  • Per la superació d'un nivell equivalent al nivell 6 (C1.1) d’UAB Idiomes o nivell superior: d’1,5 a 9 crèdits en funció del nombre de crèdits que et faltin per finalitzar els estudis.


Si es tracta d'una llengua estrangera diferent d’aquella amb què has accedit a la universitat mitjançant les PAU, es poden reconèixer 3 crèdits per cada nivell acreditat, seguint la mateixa escala: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 o superior i a partir del nivell 1 (A1 del MECR).

Sí, el certificat del nivell C2 de llengua catalana dóna dret al reconeixement de 3 crèdits.

Es reconeixen crèdits per cursos dels nivells A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), si es tracta d'una llengua diferent d’aquella amb què s'ha accedit a la universitat.


Si és la mateixa llengua estrangera de la qual t'has examinat a les PAU, es reconeixen crèdits només a partir del nivell B1 del MECR (3r nivell d’UAB Idiomes).

No, només es reconeixen crèdits per nivells del MECR acreditats.

Pots sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d'idiomes durant els estudis de grau. Es recomana, però, que facis la sol·licitud l'últim any dels teus estudis.

Pots fer-los al Servei de Llengües. Per saber quins altres centres són reconeguts, consulta la informació actualitzada en les taules que publica la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya al DOG.

Per sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per cursos i certificats d'idiomes t'has d'adreçar a la Gestió acadèmica del teu centre.

Pregunta-ho a la teva Gestió acadèmica. També pots consultar-les en aquest enllaç.