Exàmens i certificacions

Normativa d'exàmens

UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. El Servei haurà de rebre, com a mínim 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer. En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

Abans de fer cadascuna de les proves, l’examinand s’ha d’identificar amb un document d’identificació vigent amb fotografia. En cas que l’examinand no presenti cap document, no pot accedir a la prova i té una qualificació de l’examen de No presentat.
 
No es permet l’entrada de cap examinand que no surti a la llista, excepte si la coordinació o la persona responsable hi dóna el vistiplau, un cop realitzades les comprovacions oportunes.
 
Si un examinand arriba tard a les proves escrites (expressió escrita i comprensió escrita) pot entrar a l’aula sempre que no hagin transcorregut més de 20 minuts des de l’inici de la prova. En cap cas, l’examinand que arribi tard no pot acabar més tard de l’hora de finalització establerta. Si arriba més de 20 minuts tard, l’examinand té una qualificació de No presentat.
 
Si una persona arriba tard a la prova d’expressió oral, o a les proves per ordinador d’anglès, se li assigna una altra franja horària si és possible. En cas contrari, té una qualificació global de No presentat. Si el retard és ocasionat per motius mèdics o humanitaris, pot sol·licitar un canvi de data o convocatòria si aporta els justificants corresponents.
 
Un cop iniciades les proves, els examinands no poden abandonar l’aula fins que no lliurin l’examen.

A cada aula d’examen hi ha una zona assignada per deixar els objectes personals dels examinands, que es troba, habitualment, a la part del davant de l’aula.


No es permeten els objectes següents fora de la zona designada als objectes personals:

 • mòbils, que han d’estar apagats dins la bossa de la persona que s’examina,
 • auriculars i altres aparells electrònics,
 • estoigs,
 • rellotges, en especial els rellotges intel·ligents,
 • fulls i llibretes, i
 • altres objectes no especificats en aquestes llistes.

Durant la prova, els examinands només poden tenir sobre la taula:

 • el document d’identificació,
 • una ampolla d’aigua transparent o bé metàl·lica sense etiquetes, escrits o dibuixos,
 • un bolígraf blau o negre,
 • llapis i goma, i
 • un corrector de mida petita, com per exemple de tipus Tipp-Ex.

Els responsables de l’aula faciliten paper per fer esborranys, si s’escau. Els examinands no poden usar paper propi. 
 
No pot sortir de l’aula cap paper, ni de l’examen ni cap esborrany.

L’examinand pot demanar al responsable d’aula un justificant d’assistència. Es recomana que es sol·liciti a l’inici de la prova, ja que així el podrà recollir al final d'aquesta.

Les proves orals del exàmens d’acreditació de llengües s’enregistren preferiblement. En els exàmens CertAcles, l’enregistrament és obligatori, i es necessita el consentiment de l’examinand. Les gravacions es poden usar en cas de reclamació o per a finalitats formatives dels examinadors.

Els examinands poden consultar el resultat de l’examen al web d’UAB Idiomes. La data oficial de publicació de notes s’anuncia amb tota la informació de cada convocatòria i mai no és més tard d’un mes a partir de la primera data d’examen. Per accedir a l’aplicació de notes l’examinand ha d’introduir el número del seu DNI o passaport i la data de naixement.

L’examinand té dret a la revisió dels diferents resultats de l’examen final, que normalment és personal i individualitzada, però també es podria dur a terme en grups petits.

El període de revisió i reclamacions s’anuncia amb la informació específica de cada convocatòria. Els horaris de revisió es detallen per cada convocatòria i es poden consultar al web del Servei de Llengües, com a mínim, un dia abans de la data de publicació dels resultats.

L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand les notes del seu examen. A més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. Durant la revisió no es fan canvis de nota, excepte si s'identifiqués un error en el càlcul; si l’examinand, un cop feta la revisió, no estigués conforme de forma total o parcial amb les notes atorgades, pot presentar una reclamació.

L’examinand no pot, en cap cas, endur-se el material mostrat a la revisió o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el dia de la publicació de les notes i té una durada mínima de dos dies hàbils.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat, total o parcial, amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període per fer arribar una reclamació sobre el resultat d’un examen o d’una part del mateix s’obre a partir de la publicació de les notes i té una durada mínima de dos dies hàbils.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions, format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d'Avaluació i Certificació del Servei de Llengües i el coordinador de l'idioma corresponent (també es pot demanar que hi sigui un examinador de la secció). Les reclamacions es resolen en un termini màxim de quatre setmanes, atès que les actes definitives es tanquen en el termini d’un mes des de la publicació de les notes.

Tota la documentació generada o rebuda ha de quedar degudament identificada i desada a l’Administració del Servei.

Pel que fa els exàmens interuniversitaris, el procés de revisió i reclamació es regeix per la normativa interuniversitària.

Alumnat de cursos d'UAB Idiomes que condueixen a un examen de certificació de nivell 

Els examinands que tenen la matrícula inclosa amb el curs d’UAB Idiomes i no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, acadèmics (coincidència amb altres exàmens universitaris), laborals, humanitaris o religiosos poden sol·licitar un canvi de data a UAB ldiomes aportant la documentació necessària. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme dins del termini establert per a la convocatòria. En cas que no sigui possible fer la prova dins de la convocatòria, es pot concedir un canvi de convocatòria. Els canvis de data s’han de sol·licitar, com a mínim, amb una setmana d’antelació, però també es tindran en compte les sol·licituds de canvis de data en casos de força major degudament  justificats i documentats que no es puguin preveure, com per exemple, malaltia de l’examinand. Cal que l'alumne ompli un formulari de sol·licitud de canvi de data o convocatòria (Campus) o per correu electrònic a l’adreça info.idiomes@uab.cat (Barcelona).

 
Els examinands que tenen la matrícula inclosa amb el curs d’UAB Idiomes i que no poden assistir a les proves dins el període establert per a la convocatòria poden sol·licitar un canvi de convocatòria (per exemple, de juny a setembre). La sol·licitud s’ha de presentar, com a mínim, tres dies laborables abans de la data d’inici de la convocatòria. Un cop començat el període d’exàmens només s’accepten sol·licituds de canvi de convocatòria quan es tracta de casos no previstos degudament documentats, com ara hospitalitzacions o accidents, i en cap cas s’accepta cap sol·licitud feta després de la data de publicació de les notes. Cal que l’alumne ompli un formulari de sol·licitud de canvi de data o convocatòria (Campus) o enviar un correu electrònic a l'adreça info.idiomes@uab.cat (Barcelona). 

 

Examinands per lliure

A les persones que es matriculin només per fer un examen del Servei o que es matriculin als exàmens que el Servei duu a terme per a altres entitats, un cop feta la matrícula de manera individual o, en el cas d'exàmens que s’organitzin per a altres ens, un cop arribi el llistat de persones a examinar, no se’ls concedirà cap canvi de data d'examen excepte en casos imprevistos que estiguin degudament documentats, com ara hospitalitzacions o accidents. En cap cas s’accepten sol·licituds que arribin després de la data d'inici de la primera prova de l'examen.