Exàmens i certificacions

Matrícula d’exàmens

Imatge d'una persona escrivint en un paper amb un bolígraf

Matrícula

Aquelles persones que desitgin obtenir un certificat d'acreditació de nivell d'anglès podran matricular-se a la convocatòria d'examen multinivell del mes de juny a UAB Idiomes Barcelona. 

En el cas d’alemany, francès i italià, els exàmens de nivell es realitzen a UAB Idiomes Campus i el procediment de matrícula és el mateix, però al centre ubicat a Bellaterra.

En cas de voler acreditar el nivell de llengua en dates diferents a les convocatòries programades, podeu consultar la informació i el procediment de matrícula de la convocatòria d'exàmens a demanda.

Reserva d'hores de les diferents parts de l'examen

Un cop els alumnes es matriculen se'ls informa de les dates per reservar hora per a les diferents parts de la prova. Si no es reserva hora per fer totes les parts de l’examen a través del web d’UAB Idiomes Barcelona, es considera que es renuncia als drets d’examen. El programa de reserva informa a l’examinand de les aules de les proves.

Examinands amb necessitats especials

UAB Idiomes Barcelona intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. Des d’UAB Idiomes Barcelona ens hi posarem personalment en contacte per tal que el PIUNE o, si s’escau un altre centre especialitzat, elabori un informe de quines adaptacions cal fer en cada cas.

Resultats

Els resultats es publiquen a l’apartat Consulta d’expedient (enllaç trencat). Els alumnes poden consultar les notes a la pàgina web o bé presencialment a l'escola, on hi haurà professors que poden aclarir qualsevol dubte referent als resultats.

Els certificats amb segell de qualitat CertAcles s'expedeixen per defecte en un termini màxim de 30 dies hàbils. Pel que fa als certificats de curs i d'assistència, cal sol·licitar-los (enllaç trencat) un cop es fan oficials les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de 7 dies hàbils.

Revisions

L’examinand té dret a la revisió d’examen. A més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació de l’examen. Quan es publiquen les notes s'informa de les dates de període de reclamació.

Els exàmens son revisats per una comissió d'avaluació, que determina si la reclamació és acceptada o no. Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions, en un termini màxim de tres setmanes. Un cop revisada la reclamació, es comunica la resolució a l'alumne.