Empreses

Nivells i acreditacions

Els cursos generals d’idiomes tenen com a finalitat que els alumnes adquireixin un domini general de l’idioma, en nivells progressius, de 100 hores de classe presencial, que s’imparteixen en dos mòduls de 50 hores (200 hores d’estudi, 8 crèdits de l’European Credit Transfer System).

UAB IDIOMES BARCELONA

Consell d’Europa

Marc europeu comú de referència per a les llengües

Cursos

(Idiomes estrangers)

Mòduls

Nivells

Primer A1

1

2

Inicial A1 

Segon A2

1

2

Bàsic A2

Tercer B1

1

2

Llindar B1

Quart B2.1

Cinquè B2.2

1

2

1

2

Avançat B2

Sisè C1.1

1

2

Domini funcional efectiu C1

Examen d’acreditació de nivell

També oferim exàmens d’acreditació de nivell mitjançant un examen que consta de quatre parts: expressió oral, expressió escrita, comprensió oral i comprensió escrita. És necessari aprovar aquestes quatre parts per superar el nivell i tenir dret a un certificat de nivell.

Els nostres certificats de nivell estan emesos per la Universitat Autònoma de Barcelona, prenent com a referència l’escala de nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa. Els certificats de curs i d’assistència estan emesos per UAB Idiomes Barcelona. 

Detecció del nivell

La prova de nivell d’UAB Idiomes consta de tres parts: prova de coneixements lingüístics, prova d’expressió escrita i prova d’expressió oral. Té una durada aproximada de 45 minuts i es pot fer de manera presencial o en línia.

Els nivells d’UAB Idiomes acrediten les capacitats següents:

 • Comunicar dades personals i informació bàsica i concreta sobre un mateix i sobre l’entorn immediat.
 • Manifestar necessitats bàsiques i demanar i donar informacions concretes, mitjançant expressions d’ús freqüent i frases senzilles.
 • Entendre informacions breus, dirigides a un públic general, expressades en llenguatge senzill, i identificar el tema central i les dades rellevants de missatges més llargs.
 • Escriure notes i textos breus, molt senzills, i emplenar formularis amb dades personals.

 • Comunicar-se amb un grau acceptable d’èxit en situacions habituals i predictibles d’interacció comunicativa.
 • Intervenir en converses senzilles sobre experiències personals o temes coneguts, usant les fórmules d’interacció social més habituals.
 • Extreure la informació necessària de missatges directes i senzills, tant orals com escrits, sobre temes d’interès personal.

 • Mantenir una activitat comunicativa en la majoria de situacions pròpies de la vida quotidiana.
 • Entendre un parlant natiu que s’expressi sense marques dialectals o sense excessius col·loquialismes.
 • Expressar-se amb eficàcia, oralment i per escrit, sobre temes d’interès general.
 • Extreure informació essencial d’una conferència, d’una exposició o d’un text escrit extens, sobre temes d’interès general.

 • Mantenir converses amb parlants natius, sense excessives dificultats i amb un nivell acceptable de fluïdesa, usant alguns girs i modismes propis de l’idioma.
 • Intervenir en discussions, debats o diàlegs sobre temes d’interès general, exposant punts de vista o opinions de certa complexitat.
 • Redactar, amb un nivell acceptable de correcció i en un estil adequat, textos breus de diferent caràcter.
 • Comprendre el significat de textos informatius, d’opinió o de consulta i desenvolupar aquesta comprensió amb l’ajuda de diccionaris o altres materials de consulta.

 • Participar, sense dificultats i de manera espontània i fluida, en converses i discussions amb parlants natius i en situacions pròpies de la vida quotidiana.
 • Fer presentacions en públic, de caràcter descriptiu, sobre temes coneguts i relacionats amb el camp d’interessos propi.
 • Redactar informes que incloguin arguments a favor o en contra d’un punt de vista.
 • Entendre informacions i notícies de TV i ràdio i articles de premsa sobre temes d’actualitat.

 • Participar activament en converses socials, acadèmiques i professionals.
 • Fer presentacions o demostracions en públic.
 • Preparar i produir una gran varietat de textos escrits.
 • Llegir textos de creació literària.