Cursos

Exàmens SIELE

SIELE és el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española que certifica el grau de domini de l'espanyol per mitjans electrònics. Està adreçat a estudiants i professionals dels cinc continents. 

És un servei promogut per l'Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca i la Universidad de Buenos Aires, la qual cosa garanteix els estàndards de qualitat i de bones pràctiques en l'elaboració de les proves, i l'ús de diferents varietats lingüístiques del món hispànic. 

SIELE és un examen multinivell que certifica el grau de competència en llengua espanyola a través de quatre proves: comprensió de lectura, comprensió auditiva, expressió i interacció escrites i expressió i interacció orals; i pren com a referència els nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER) del Consell d'Europa. 

Actualment oferim convocatòries únicament als nostres estudiants. Podeu rebre més informació escrivint a examenes.idiomas.barcelona@uab.cat.