Cursos

Curs de Preparació per a Universitats Espanyoles (CPUE)

Programa específic a mida per a estudiants internacionals que vulguin realitzar estudis universitaris a Espanya. L'objectiu del curs és adquirir la competència lingüística suficient per poder seguir els estudis universitaris, ja siguin de grau, màster o doctorat, que ofereixen les universitats espanyoles. Es poden triar els continguts i durada del programa, que es pot cursar en espanyol o en anglès.  

S'ofereix la possibilitat de combinar l'aprenentatge d'espanyol general amb:
•    espanyol de negocis
•    espanyol amb finalitats específiques
•    preparació DELE (B2 o C1)

Metodologia
Els nostres cursos estan enfocats a les habilitats comunicatives, sense oblidar la correcció. L'objectiu és que els nostres estudiants puguin posar en pràctica els continguts apresos en un entorn d'immersió lingüística. Per això, es treballen les quatre competències lingüístiques: interacció oral, expressió escrita, comprensió lectora i auditiva.  

Plataforma en línia
Utilitzem plataformes en línia perquè els estudiants puguin continuar aprenent fora de l'aula, accedir als documents utilitzats a classe, entregar deures, contactar amb el/la professor/a i fer tests per comprovar si s'han entès els continguts.

Avaluació
Cada mes es realitza un examen d'avaluació per comprovar si s'han assimilat els coneixements del nivell. Els exàmens inclouen: ús de la llengua (gramàtica i vocabulari), compresió lectora i escrita, producció oral (examen oral) i producció escrita (examen escrit). 

Certificació
•    Certificat de curs
•    Possibilitat certificació DELE/SIELE

Prova de nivell gratuïta
El nostre professorat els recomanarà un curs adequat a les seves necessitats basant-se en el nivell dels estudiants.  

Nivells 
Les classes s'organitzen d'acord amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MCER), reflectits a la següent taula

Allotjament gestionat per la universitat:
•    allotjament amb famílies
•    Vila universitària: residencia ubicada al campus principal

Visites culturals
Els programes poden incloure diferents tipus d'activitats culturals i/o visites a llocs d'interès. 

Les universitats i agències educatives poden contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a Susanna Pérez (susanna.perez@uab.cat) tot indicant el nombre d'alumnes, preferència de dates i horaris de curs. Un cop rebem la sol·licitud, enviem una proposta acadèmica i econòmica detallada.