Cursos

Assegurança mèdica per a estudiants internacionals

 Imatge d'un estetoscopi sobre un ordenador portàtil

Segons la normativa espanyola, els estudiants internacionals han de disposar d’una assegurança mèdica privada que garanteixi l’assistència sanitària que puguin necessitar durant la seva estada a Espanya. 

Estudiants internacionals de fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE)
En cas de no ser membres d’un país de l’EEE, els estudiants necessitaran una assegurança que es requerirà en el moment de sol·licitar el visat. Aquesta assegurança ha de complir els següents requisits:

•    Assistència sanitària completa amb una cobertura mínima de 100.000 euros en prestacions bàsiques (hospitalització, etc.), sense carència ni copagaments.
•    Cobertura de repatriació al país d’origen
•    Cobertura COVID-19

Estudiants internacionals procedents de l’Espai Econòmic Europeu (EEE)
En cas de ser membre d’un país de l’EEE, es recomana sol·licitar la Targeta Sanitària Europea per tenir accés a assistència mèdica en les mateixes condicions que un resident espanyol. Només cobreix assistència primària i urgències mèdiques, però no substitueix una assegurança de cobertura mèdica completa, per tant serà necessària una assegurança de viatge que inclogui cobertura de repatriament. En cas de períodes llargs, caldrà tenir una assegurança privada amb les cobertures indicades més amunt.