Research Groups of Social and Cultural Anthropology Department


AFIN research group

AFIN is an interdisciplinary, inter-university and international research group focused on basic and applied research in the social sciences, humanities and health sciences. It is dedicated to the study of human reproduction and the inequality as it relates to age, sex, racial or ethnic origin, religions or convictions, medical conditions, sexual orientation, nationality and the intersection of these aspects. 
Since its creation in 2004, AFIN has been characterized by its interdisciplinary focus, its academic relationships with other national and international research groups and institutions, and a clear commitment to ensuring that its research findings reach the citizens and communities.
Professionals from the field of social, cultural and medical anthropology, sociology, education, law, medicine, psychology, and social work attached to various domestic and international universities and institutions, organizations and services, from both the public and private sectors belong to AFIN.
Its main areas of research and applied work include:

  • Third party reproduction (gametes, embryo, gestation or child provided by a third party) and fertility preservation
  • Cross-border reproductive care (CBRC) / cross-border surrogacy
  • Genetic technologies / preimplantational genetic diagnosis / screening
  • Secret and anonymity
  • Missing/stolen babies and children
  • Childhood and youth diversity
  • Mothering, fathering, parenting and family life
  • Care and gender


Més informació a http://grupsderecerca.uab.cat/afin/en/content/about-afin


Investigadora principal: Diana Marre

 

AHCISP - Antropologia i Història de la construcció d’identitats socials i polítiques

AHCISP (Antropologia i història de la construcció d’identitats socials i polítiques) és un grup de recerca consolidat reconegut per l’AGAUR. L'eix d'aquest grup de recerca el constitueix l'estudi etnogràfic i l'anàlisi teòrica crítica del dualisme cartesià entre natura i cultura reflectit en la construcció de les identitats i les exclusions socio-polítiques en diferents contextos històrics i geogràfics. Les persones integrants del grup comparteixen una perspectiva antropològica històrica aplicada a analitzar els processos de generació i transformació de sistemes de classificació social vinculats a identitats, diferències i exclusions, tot revisant les categories de mestissatge, les nocions d’humanitat i els significats sòcio-culturals i polítics de la distinció entre natura i cultura.

Més informació a http://blogs.uab.cat/ahcisp

 

egoLab-GRAFO - Laboratori de Xarxes Personals i Comunitats

El egolab-GRAFO (Laboratori de xarxes personals i comunitats) és un equip del GRAFO (Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada), grup consolidat reconegut per l'AGAUR. L'objectiu d'aquest equip és l'estudi de les xarxes socials i dels seus processos de canvi des d’una perspectiva transcultural i comparativa, amb especial interès en el sud - est d’Europa. Al mateix temps el grup contribueix al desenvolupament de mètodes, tècniques i eines de recollida, anàlisi i visualització de xarxes socials i duu a terme aplicacions en els camps de la col·laboració científica, el benestar social i projectes de desenvolupament comunitari.

Més informació a www.egolab.cat - www.grafo.cat

Investigador principal: Hugo Valenzuela

 

EMIGRA

El nom EMIGRA és un acrònim que respon a les paraules següents: Educació, Migracions, Infància, Grup, Recerca, Antropològica.

EMIGRA és un Grup de Recerca sobre infància i educació en contextos migratoris centrat en estudiar les dimensions i l'impacte de la diversitat cultural i la desigualtat social de les societats canviants del sud d'Europa, i en les situacions de frontera entre la UE i el nord d'Àfrica i entre els EUA i Mèxic. S'interesa, per tant, pels processos de minorització de la població infanti i juvenil considerant l'anàlisi interseccional desenvolupat a partir de la perspectiva de gènere, "raça" i classe . Ha desenvolupat un enfocament comparatiu i una sensibilitat interdisciplinària que manté, però, una indiscutible visió antropològica i porta a terme treball de camp etnogràfic, estudis quantitatius i recerca social aplicada.

Més informació a grupsderecerca.uab.cat/emigra

Investigadora principal: Silvia Carrasco

 

getp-GRAFO - Grup d'Estudi Transcultural del Parentiu

El getp-GRAFO (Grup d'Estudi Transcultural del Parentiu) és un equip del GRAFO (Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada), grup consolidat reconegut per l'AGAUR. La principal activitat del getp-GRAFO se centra en l'anàlisi del contingut i la variabilitat de les relacions de parentiu des d'una perspectiva transcultural, que permeti una millor comprensió de la diversitat de valors i pràctiques vinculades als diferents models socioculturals de procreació i criança. Una anàlisi orientada des de la crítica metodològica i teòrica i des de la reflexió sobre les dades etnogràfiques obtingudes a les recerques de camp. Actualment està coordinat per la Dra. Anna Piella Vila i el Dr. Jordi Grau Rebollo.

Més informació a  http://grupsderecerca.uab.cat/getp/

 

GIPE / PTP – Grup Interdisciplinar per a la Prevenció i l’Estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials

El Grup Interdisciplinar per la Prevenció i l'Estudi de Pràctiques Tradicionals Perjudicials (GIPE/PTP), grup de recerca del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB i base d’investigació i formació de l’Observatori Transnacional d’Investigació Aplicada a Noves Estratègies per a la prevenció de l’MGF a Espanya, té com a objectiu implementar una nova estratègia per a l'abordatge de la Mutilació Genital Femenina, basada en la Investigació, la sensibilització, la prevenció i l'empoderament, perquè siguin les dones i les comunitats les que assumeixin propostes alternatives que evitin la mutilació. Es busca protegir el dret fonamental a la integritat física i psíquica conciliant aquesta perspectiva amb el respecte a les tradicions. El grup, format per professionals de diverses ciències socials i professionals de la salut, desenvolupa un programa d'investigació aplicada i activitats de formació que permet restabliment d'una estratègia holística per a prevenir la MGF, Incorporant l'experiència en el terreny a Gàmbia i el coneixement adquirit de l'estudi dels processos d'aculturació i integració social de la població immigrada (procedent de l'Àfrica Subsahariana) a Espanya.

Més informació a www.mgf.uab.es i pdf

 

GIRHAC - Grup Interdisciplinar de Recerca Històrica, Ambiental i Cultural

Des de fa vàries dècades els membres del Grup GIRHAC, de manera conjunta o individual, vénen realitzant investigacions en l'àmbit del coneixement socioambiental, especialment el relacionat amb tecnologies d'origen precolombí pel maneig de l'aigua a l'Amèrica del Sud. Estudis sobre camps de camellones , camanchaca (boira costanera) i albarradas o jagüeyes s'han dut a terme a la regió costanera de l'Equador des de l'any 1980 amb un enfocament interdisciplinar i comparatiu, especialment des de l'Antropologia (arqueologia i etnografia).

Com a resultat d'aquests estudis s'han realitzat projectes experimentals de replantacions de cultius en camps de camellones a la Baixa Conca del Guayas, així com la recuperació dels coneixements locals sobre la seva adaptació cultural moderna. Es treballa conjuntament amb organitzacions, cooperatives i amb el recolzament d'institucions internacionals (1980-1986, AID, EEUU).
 

Investigador principal: Silvia Álvarez Litben

 

GRAFO - Equips de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada

El Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO) té com a objectiu general contribuir al desenvolupament teòric i metodològic de l'antropologia. És un grup de recerca del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per l'AGAUR (SGR 2014-587).
Internament, el grup està estructurat al voltant de dues unitats de recerca i una unitat de transferència de coneixement. Les dues unitats de recerca són getp-GRAFO ("Estudis transculturals de parentiu"), coordinat per Anna Piella i Jorge Grau, i egolab-GRAFO ("Laboratori de xarxes personals i comunitats"), coordinat per Hugo Valenzuela. Aquests dos equips adopten dos enfocs complementaris de la relatedness: mentre que el getp se centra en les relacions de parentiu i en els entorns ampliats d'atenció a la infància, egolab es centra en les xarxes personals dels individus. A banda de les dues unitats de recerca, s'ha iniciat una línia de transferència de coneixements i estudis d'intervenció, liderada per Pepi Soto.
De manera substantiva, la recerca del GRAFO s'estructura en tres àrees principals: relatedness (és a dir, la forma en què el grups humans conceptualitzen, organitzen i participen en les relacions socials constituents de la vida quotidiana), transnacionalisme i pràctiques i estratègies de subsistència.
El grup de recerca GRAFO es va fundar el 1999. Durant els primers nou anys va ser dirigit per l'ara professora emèrita d'antropologia Teresa San Románi en els següents nou anys, del 2008 al 2017, per la catedràtica Aurora González Echevarría. En l'actualitat, la coordinadora del grup és Miranda Jessica Lubbers.

Més informació a grupsderecerca.uab.cat/grafo

 

INMIX - Grupo de investigación sobre Inmigración, Mestizaje y Cohesión Social
The INMIX is a Consolidated SRG multidisciplinary research team, with experienced researchers with training in different disciplines in the social sciences (such as social and cultural anthropology, geography, demography, sociology, social psychology and social work) and with an interdisciplinary approach that combines different methodologies (both quantitative and qualitative) and different analytical perspectives.
 
The main areas of research of The INMIX are the following:
 
1) International migration and transnationalism: theories, types, and tendencies.
2) Sociocultural integration processes of immigrants and their descendants. Interculturalism and ethnicity.
3) Mixedness: mixed (binational, bicultural, transnational) couples/families, intermarriage. Multiple identities/belonging. Sociocultural Capital and Discrimination.
 
One of the main focuses of The INMIX is the comprehensive study of 'mixedness', an encompassing concept that refers to demographic patterns of intermarriage and mixed families across national, ethno-cultural, religious and class boundaries; social attitudes and political discourses towards mixing; the transnational dynamics of mixed unions/families; identity processes of the descendants of mixed families; and everyday culturally hybrid spaces. We argue that 'mixedness' is one of the most important tests for determining societal structure and for exposing social divisions, and therefore is a phenomenon that carries important policy implications and may significantly contribute to social and cultural transformation.
 
The INMIX has conducted a number of research projects on this subject, and is very committed to the dissemination and transfer of knowledge from academia to the political and civic spheres. We are interested in producing and disseminating a body of policy- and practice-relevant research to help bridge the research-policy divide, and to do so, we partake in conferences, debates, media releases, and different activities involving the civic and administrative spheres. With an extensive academic international network, The INMIX has a permanent interest in conducting international comparisons and in collaborating with researchers from other countries.
Investigador Principal:  Dan Rodríguez García

 

FAQ's FAQ's about Anthropology studies

 

FAQ's FAQ's

 

UAB Divulga Science Journal

 

PhD in Surgery and Morphological Sciences PhD in Surgery and Morphological Sciences

 

UAB Libraries Acces to library catalog

 

Good scientific practice Acces to the document in pdf

 

CONTACT US

Departament of Social and Cultural Anthropology
Building B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona