Observatori de la Urbanització


OBJECTIU I LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

Aquest grup tindria com a missió principal continuar i aprofundir l'anàlisi de les dinàmiques d'urbanització dispersa tant a l'àmbit de la província de Barcelona com al corresponent a la totalitat del territori de Catalunya.

 L'Observatori de la Urbanització té dues línies temàtiques de recerca bàsiques:

  • Anàlisi de les dinàmiques d'urbanització dispersa tant a l'àmbit de la província de Barcelona com al corresponent a la totalitat del territori de Catalunya.
  • Anàlisi de l'evolució del paisatge segons el model d'urbanització del territori

D'aquestes dues línies d'actuació, l'Observatori de la Urbanització planteja quatre objectius de recerca principals:

  1. Aprofundir l'anàlisi de les dinàmiques d'urbanització dispersa tant al territori de la província de Barcelona com al corresponent a la totalitat del territori de Catalunya
  2. Ampliar el ventall de variables territorials vinculades a la producció de territori residencial tot incloent-hi anàlisis des de les perspectives econòmica, cultural i ambiental per aprofundir en els mecanismes i conseqüències que la urbanització dispersa representa en el context del territori català
  3. Cercar d'altres casos de dispersió urbana comparables amb Catalunya; proposar metodologies d'anàlisi comunes; i impulsar la realització de recerques que puguin abastar d'altres territoris de l'Estat espanyol i europeus amb especial atenció amb l'àmbit de la regió urbana mediterrània
  4. Avaluar l'impacte que les dinàmiques socioeconòmiques i culturals d'una banda, i el model d'urbanització del territori d'una altra banda, tenen sobre els paisatges actuals; analitzar la creació i formació de paisatges associats a les dinàmiques de transformació territorial i urbana relacionades amb la dispersió urbana; i definir i proposar estratègies, mesures, criteris i eines d'intervenció i gestió del paisatge per a la seva dinamització


INVESTIGADOR PRINCIPAL

Francesc Muñoz Ramírez


DARRERS INFORMES I PUBLICACIONS

DipTarEl projecte de recerca aplicada 'Catàleg d'Urbanitzacions amb Dèficits Urbanístics (UDU) del Baix Penedès' ha estat possible gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona per valor de 10.000 euros concedida l'any 2020. Aquest ajut econòmic ha permès realitzar les tasques necessàries per tal d'avaluar els dèficits urbanístics que encara avui caracteritzen el territori de les urbanitzacions disperses del Baix Penedès. 

L'Observatori de la Urbanització treballa des de l'any 2000 en col·laboració amb diferents nivells de govern territorial per tal d'aprofundir en el coneixement de la realitat territorial que representa la dispersió de la urbanització al territori català i fornir així de contingut les polítiques públiques necessàries per a la seva millor gestió.

Producció científica Accés a la producció científica dels investigadors de la UAB

 

Impacte Revistes Recull d'eines bibliomètriques i d'avaluació de les publicacions

 

UAB Innova Notícies, articles i entrevistes sobre projectes innovadors.

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

Creació d'empreses La UAB ajuda l'emprenedor a estructurar el seu projecte amb un pla d'empresa

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 1527

d.geografiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona