Enginyeries

Lloc de l'estada
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions de la UAB

Perfil de l'estudiant
Batxillerat Ciències i Tecnologia.

Objectius de l'estada
L'objectiu d'aquesta estada és apropar l'alumnat als diferents àmbits aplicatius i de recerca de l'Enginyeria Informàtica que es desenvolupen a l'Escola d'Enginyeria, com ara la robòtica, la seguretat, l'arquitectura d'ordinadors, o els vehicles autònoms. Aquesta visió propera ajudarà als estudiants a prendre decisions informades sobre el seu futur acadèmic i professional, i permetrà que tinguin un contacte directe amb investigadors i professionals de l'àrea.

Tasques a desenvolupar durant l'estada
L'estada es dividirà en diverses sessions monogràfiques en què l'alumnat, supervisat per professors especialistes en diversos àmbits, anirà alternant explicacions amb la realització d'activitats pràctiques. Aquestes sessions es duran a terme en diferents laboratoris i instal·lacions de l'Escola d'Enginyeria. Al llarg de l'estada, els i les estudiants hauran de mantenir un wiki amb el registre de les activitats que aniran fent, i se'ls ajudarà en l'elaboració d'una presentació final sobre la seva estada.

Treball de recerca que es proposa
Es donarà suport i consell sobre temes relacionats amb l'estada.

Professorat
Ian Blanes García, Antonio Espinosa Morales, Cristina Fernández Córdoba, Daniel Franco Puntes, Joan Oliver Malagelada, Jordi Pons Aróztegui, Sergi Robles Martínez, Miquel Àngel Senar Rosell.

> Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
Departament d'Enginyeria Electrònica de la UAB

Perfil de l'estudiant

 • Estudiants del batxillerat científic o tecnològic
 • Interessats en adquirir coneixements bàsics d’electrònica i de posar-los en pràctica en el laboratori electrònic.
 • Bona predisposició per treballar

Objectius de l'estada
Amb un caràcter marcadament pràctic, l’objectiu principal és introduir a l’alumne a els conceptes bàsics que descriuen els circuits i els sistemes electrònic la metodologia de disseny de circuits i sistemes electrònics: simulació per ordinador, construcció de prototips i validació el laboratori electrònic: instruments bàsics els sistemes electrònics controlats per ordinador la recerca en nanoelectrònica: avaluació de la fiabilitat de dispositius CMOS nanoelectrònics.

Tasques a desenvolupar durant l'estada
En els laboratoris de docència:

 • Introducció al software de simulació SPICE: simulació de circuits electrònics simples.
 • Implementació de prototips i validació en el laboratori electrònic.
 • Introducció a l’ús del software LabView per al control remot d’instrumentació electrònica.

En els laboratoris de recerca

 • Caracterització de dispositius CMOS nanoelectrònics a nivell d’oblia.
 • Disseny de seqüències de test per mesurar les característiques elèctriques i la fiabilitat de dispositius electrònics.
   

Treball de recerca que es proposa
Control remot d’instrumentació electrònica: aplicació al test de fiabilitat de dispositius CMOS nanoelectrònics.

Professorat
Javier Martín Martínez, Montserrat Nafría Maqueda, Marc Portí Pujal, Rosana Rodríguez Martínez

> Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB

Objectius
Ciència i tecnologia

Objectius de l’estada
L'estudiant entrarà en contacte amb el treball a un laboratori químic mitjançant la síntesi de nanopartícules de ferro i òxid de ferro, i podrà veure la seva aplicació pràctica com a elements útils per l'eliminació d'algues en aigua.

Tasques a desenvolupar durant l'estada

 • Síntesi de nanopartícules de ferro i òxid de ferro
 • Estudi de la seva efectivitat per recollir algues mitjançant un estudi sistemàtic d'aquesta propietat en funció de la concentració.
 • Caracterització del material mitjançant microscopia electrónica

Professorat
Antonio Javier Moral Vico

> Formulari d'inscripció a les estades