Economia

Economia

Recerques per aprendre

Un dels objectius del Programa Argó de l’ICE de la UAB és apropar la universitat a l’alumnat de secundària i batxillerat. La UAB és una universitat que, entre altres aspectes, destaca per la seva recerca d’excel·lència. Recerques per aprendre és una nova modalitat Argó que té la finalitat de donar a conèixer les recerques que es fan des de diferents àrees de coneixement de les diverses facultats de la UAB. Aquesta activitat va dirigida a alumnat de 1r i 2n de Batxillerat i és en format conferència.

La Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, en col·laboració amb el Programa Argó de l'ICE, organitza aquesta activitat amb dues conferències per difondre algunes de les seves línies de recerca.

Activitat anul·lada a causa del confinament per la Covid-19.

Programa
10:00 Benvinguda

10:15 Conferència

Economia del Canvi Climàtic
a càrrec de Maite Cabeza, professora del Departament d'Economia i d'Història Econòmica de la UAB

Quins són els costos del canvi climàtic? Costos econòmics? Costos socials? Com podem tenir en compte les generacions futures? Com es pot aconseguir reduir les emissions dels gasos causants de l’escalfament global? Quins són els costos de reduir aquestes emissions, i qui els ha de pagar?
En aquesta xerrada es presentaran algunes de les contribucions que des de l’àmbit de l’economia s’han fet per entendre i avaluar tant les conseqüències del canvi climàtic com les polítiques per a la seva mitigació. Es parlarà de les dificultats de comptabilitzar els costos del canvi climàtic, com incloure en aquesta comptabilitat les generacions futures, i també qüestions de justícia social. Es posarà de relleu que, si bé hi ha un consens general en què l’activitat humana és la causant de l’escalfament global i que canvis importants són necessaris a escala global, no hi ha consens en com s’ha d’actuar. Hi ha encara molts dubtes sobre quins han de ser aquests canvis, quines són les millors polítiques per assolir-los, i com s’han de distribuir els costos de la seva implementació entre els diferents agents econòmics, països i generacions.


11:00 Torn obert de preguntes

11:30 Descans

12:00 Conferència

Emprenedoria
a càrrec de David Urbano, professor del Departament d'Empresa de la UAB.

L'emprenedoria s'ha convertit en els darrers anys en un tema de moda, tant pel que fa a l'àmplia oferta formativa (cursos, seminaris, màsters, doctorats, etc.), com per la importància que les administracions públiques donen a aquest fenomen com a motor de desenvolupament econòmic i social. En aquest context, la recerca en emprenedoria pren també especial rellevància i una de les preguntes principals que ens podem plantejar és: Per què hi ha regions, països, territoris amb taxes d'activitat emprenedora més elevades que d'altres?, o més concretament, Per què unes persones són més emprenedores que d'altres? Així doncs, en aquesta conferència s'intentarà aportar una mica de llum al respecte centrant-nos en els següents aspectes: 1) L'emprenedoria com a concepte ampli i inclusiu; 2) Les actituds emprenedores; 3) L'emprenedoria i el sistema educatiu; 4) Marcs teòrics (pe. teoria econòmica institucional) i bases de dades (pe. Global Entrepreneurship Monitor -GEM-) més rellevants per aproximar-nos a l'estudi de l'emprenedoria; 5) Exemples d'algunes recerques: factors que condicionen l'emprenedoria i el seu impacte, emprenedoria i innovació social, universitats emprenedores, ecosistemes emprenedors (el cas de Silicon Valley), etc.;  6) Futures línies i oportunitats de recerca en emprenedoria.
 

12:45 Torn obert de paraules

13:15 Final de l'activitat

Data: dimecres 15 d'abril de 2020
Lloc: Sala d'Actes de la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB

Activitat gratuïta. S'assignaran les places per ordre d'inscripció.
S'assignarà un màxim de dos grups/classe per centre.
 

Activitat anul·lada a causa del confinament per la Covid-19.