Com funcionen la inscripció i assignació dels assessoraments a treballs de recerca?

El professorat de la UAB, a través del Programa Argó, proporciona propostes de temes i assessorament per a fer el treball de recerca de Batxillerat.
Al menú de l'esquerra trobareu els temes que s'ofereixen per al curs 2019-2020, agrupats per àmbits i amb una breu descripció per cada tema proposat.

Inscripció
La inscripció de la 17a edició (2019) estarà obert des del dia 8 de novembre al 20 de desembre de 2019. Reoberta fins al 24 de gener de 2020.
Per participar en el procés el tutor o tutora del centre de secundària on està matriculat l'estudiant haurà d’omplir el formulari d’inscripció per a assessoraments fent constar les dades i documents que s'hi demanen i triant un dels temes proposats des del Programa Argó.
Els temes amb places vacants els veureu quan accediu al formulari i obriu els desplegables corresponents. 

Adjudicació de les places
Les places són limitades. Des del Programa Argó se seleccionarà l'alumnat que rebrà l’assessorament, tenint en compte la qualificació de l’ESO i la repartició per centres educatius. La resolució es notificarà al centre i a les persones interessades per correu electrònic al gener de 2020. En cas d'haver estat seleccionat/da, en aquest missatge us trametrem la documentació que haureu de retornar-nos signada i segellada pel centre (compromís del centre i de l’estudiant).
Es rebutjaran les inscripcions que no incloguin correctament el certificat amb la nota mitjana de tota l'ESO, signat i segellat i el DNI de l'estudiant anvers i revers i la carta de compromís de la direcció del centre.

Pla de treball
Una vegada seleccionat l’alumnat, se’l convocarà a la presentació pública dels assessoraments, on es convidarà a l’alumnat i al professorat de secundària i de la universitat participants. Aquesta presentació es realitzarà en dos dies diferents 10 i 17 de febrer, en funció de l’àmbit assessorat (més endavant es donarà més informació).

Un cop adjudicades les places es convocarà una primera sessió de treball amb el professor/a de la Universitat que ha proposat el tema. En aquesta sessió es concretarà l’enfocament del treball i es proporcionarà metodologia, bibliografia, recursos i d’altres mitjans.
A partir d’aquest moment, el professorat que assessora cada treball donarà resposta a consultes puntuals dels estudiants o dels seus tutors/es en relació als temes proposats (per correu electrònic, entrevista, etc).
L'assessorament finalitza entre desembre i gener del curs 2020-2021.

Informació important
El professorat assessor de la UAB té la funció d'expert, orientant el treball i donant indicacions puntuals per al seu bon funcionament, però el seguiment del mateix depèn del tutor o tutora del centre educatiu. 
L’assessorament de l’expert serà com a mínim de 3 reunions o contactes (una reunió presencial a l’inici de curs, una segona reunió o contacte al mig del seguiment i una tercera reunió o contacte al setembre).

La persona responsable del treball de recerca de l'estudiant és el tutor o tutora del centre educatiu, el qual haurà d'estar al corrent de totes les reunions i correus intercanviats amb el tutor o tutora de la UAB. La primera reunió és imprescindible que sigui presencial, es realitza al mes de febrer-març. La resta de reunions o contactes s’acordaran amb cada assessor/a. En totes les reunions presencials és imprescindible la presència del tutor/a de centre.

Al formulari d'inscripció caldrà adjuntar una carta de compromís de la direcció del centre segons aquest model.

Qualsevol dubte o aclariment que pugui sorgir durant aquest procés podeu enviar un missatge a argo.ice@uab.cat