Com funcionen la inscripció i assignació dels assessoraments a treballs de recerca?

El professorat de la UAB, a través del Programa Argó, proporciona propostes de temes i assessorament per a fer el treball de recerca de Batxillerat.
Al menú de l'esquerra trobareu els temes que s'ofereixen per al curs 2018-2019, agrupats per àmbits i amb una breu descripció per cada tema proposat.

Inscripció
La inscripció de la 16a edició (2018) estarà obert des del dia 5 de desembre de 2018 fins al 15 de gener de 2019
Tenint en compte que molts de vosaltres ens heu comunicat que no heu rebut la informació amb prou marge de temps, ampliem la inscripció fins al proper 31 de gener de 2019.
Per participar en el procés el tutor o tutora del centre de secundària on està matriculat l'estudiant haurà d’omplir el formulari d’inscripció per a assessoraments fent constar les dades i documents que s'hi demanen i triant fins a dos dels temes proposats des del Programa Argó per ordre de preferència.

Adjudicació de les places
Les places són limitades. Des del Programa Argó se seleccionaran els alumnes que rebran l’assessorament, les places disponibles, la qualificació de l’ESO i la repartició per centres educatius diferents. Seguidament, un cop realitzada la selecció, es notificarà al centre i als interessats per correu electrònic que han estat acceptats. En aquest missatge us trametrem la documentació que haureu de retornar-nos signada i segellada pel centre (compromís del centre i de l’estudiant).

Pla de treball
Un cop adjudicades les places es convocarà una primera sessió de treball amb el professor/a de la Universitat que ha proposat el tema. En aquesta sessió es concretarà l’enfocament del treball i es proporcionarà metodologia, bibliografia, recursos i d’altres mitjans.
A partir d’aquest moment, el professorat que assessora cada treball donarà resposta a consultes puntuals dels estudiants o dels seus tutors/es en relació als temes proposats (per correu electrònic, entrevista, etc).
L'assessorament finalitza entre desembre i gener del curs 2019-2020.

Informació important
La persona responsable del treball de recerca de l'estudiant és el tutor o tutora de l'institut, el qual haurà d'estar al corrent de totes les reunions i correus intercanviats amb l'assessor/a de la UAB. A més, haurà d’assistir com a mínim a la primera de les reunions que l’alumnat farà amb el professorat de la UAB.
El professorat assessor de la UAB té la funció d'expert, orientant el treball i donant indicacions puntuals per al seu bon funcionament, però el seguiment del mateix depèn del tutor o tutora del centre educatiu. 
L’assessorament de l’expert serà com a mínim de 3 reunions o contactes (una reunió presencial a l’inici de curs, una segona reunió o contacte al mig del seguiment i una tercera reunió o contacte al setembre).
Qualsevol dubte o aclariment que pugui sorgir durant aquest procés podeu enviar un missatge a argo.ice@uab.cat
Dilluns 18 de febrer de 2019 es farà la presentació pública dels assessoraments i es convidarà a l’alumnat i al professorat de secundària i de la universitat participants (més endavant es donarà més informació).