Com funcionen la inscripció i assignació dels assessoraments a treballs de recerca?


El professorat de la UAB, a través del Programa Argó, proporciona propostes de temes i assessorament per a fer el treball de recerca de Batxillerat.

Inscripció
La inscripció de la 19a edició (2021) estarà obert des de finals de novembre de 2021 al 17 de gener de 2022

Per participar en el procés el tutor o tutora del centre de secundària on està matriculat l'estudiant haurà d’omplir el formulari d’inscripció per a assessoraments fent constar les dades i documents que s'hi demanen i triant un dels temes proposats des del Programa Argó. 

Adjudicació de les places
Les places són limitades. Des del Programa Argó se seleccionarà l'alumnat que rebrà l’assessorament, tenint en compte la qualificació de l’ESO i la repartició per centres educatius. La resolució es notificarà al centre i a les persones interessades per correu electrònic a principis de febrer de 2022. En cas d'haver estat seleccionat/da, en aquest missatge us trametrem la documentació que haureu de retornar-nos signada i segellada pel centre (compromís del centre i de l’estudiant). La nota mínima d’ESO per accedir a un assessorament Argó és de 7.
Es rebutjaran les inscripcions que no incloguin correctament el certificat amb la nota mitjana de tota l'ESO, signat i segellat.

Pla de treball
Una vegada seleccionat l’alumnat, se’l convocarà a la presentació en línia dels assessoraments. També es farà una presentació telemàtica per al professorat de secundària i el professorat assessor de la Universitat. Més endavant es concretaran els dies de reunió per a cada agent.
Un cop adjudicades les places l’assessor/a de la UAB que ha proposat el tema convocarà una primera reunió de treball (que podrà ser presencial o en línia) amb l’alumnat i el professorat del centre educatiu. En aquesta sessió es concretarà l’enfocament del treball i es proporcionarà bibliografia, recursos i altres mitjans.
A partir d’aquest moment, el professorat que assessora cada treball donarà resposta a consultes puntuals dels estudiants per correu electrònic o videoconferència. Els assessoraments que requereixin la realització de pràctiques de laboratori es realitzaran presencialment a la UAB o als centres adscrits. Aquestes pràctiques tindran una durada màxima de 3 sessions.
L'assessorament finalitza entre desembre i gener del curs 2022-2023.

Informació important
El professorat assessor de la UAB té la funció d'expert, orientant el treball i donant indicacions puntuals per al seu bon funcionament, però el seguiment del mateix depèn del tutor o tutora del centre educatiu.
L’assessorament de l’expert serà com a mínim de 3 reunions telemàtiques.
La persona responsable del treball de recerca de l'estudiant és el tutor o tutora del centre educatiu, el qual haurà d'estar al corrent de totes les reunions i missatges intercanviats amb el tutor o tutora de la UAB. En les reunions virtuals és imprescindible que assisteixi l’alumnat assessorat i el tutor/a del centre educatiu. La primera reunió es realitzarà al mes de febrer de 2022. La resta de reunions o contactes s’acordaran amb cada assessor/a de la UAB.

Qualsevol dubte o aclariment que pugui sorgir durant aquest procés podeu enviar un missatge a argo.ice@uab.cat