Com funcionen la inscripció i assignació dels assessoraments a treballs de recerca?


El professorat de la UAB, a través del Programa Argó, proporciona propostes de temes i assessorament per a fer el treball de recerca de Batxillerat.

Inscripció
La inscripció de la 20a edició (2022) estarà oberta fins el 21 de desembre de 2022.

Per participar en el procés el tutor o tutora del centre de secundària on està matriculat l'estudiant haurà d’omplir el formulari d’inscripció per a assessoraments fent constar les dades, triant un dels temes proposats des del Programa Argó i enviant el certificat amb la nota mitjana de tota l'ESO (els 4 cursos), signat i segellat a argo.ice@uab.cat amb el Tema: Nota mitjana ESO (Assessoraments Argó). 

Adjudicació de les places
Les places són limitades. Des del Programa Argó se seleccionarà l'alumnat que rebrà l’assessorament, tenint en compte la qualificació de l’ESO i la repartició per centres educatius. La resolució es notificarà al centre per correu electrònic a finals de gener de 2023. En cas d'haver estat seleccionat/da, en aquest missatge us trametrem la documentació que haureu de retornar-nos signada i segellada pel centre (carta de direcció del centre educatiu i compromís del centre i de l’estudiant). La nota mínima d’ESO per accedir a un assessorament Argó és de 7.
Es rebutjaran les inscripcions que no incloguin correctament el certificat amb la nota mitjana de tota l'ESO, signat i segellat.

Pla de treball
Una vegada seleccionat l’alumnat, se’l convocarà a la presentació en línia dels assessoraments. També es farà una presentació telemàtica per al professorat de secundària i el professorat assessor de la Universitat. Més endavant es concretaran els dies de reunió per a cada agent.
Un cop adjudicades les places l’assessor/a de la UAB que ha proposat el tema convocarà una primera reunió de treball (que podrà ser presencial o en línia) amb l’alumnat i el professorat del centre educatiu. En aquesta sessió es concretarà l’enfocament del treball i es proporcionarà bibliografia, recursos i altres mitjans.
A partir d’aquest moment, el professorat que assessora cada treball donarà resposta a consultes puntuals dels estudiants per correu electrònic o videoconferència. Els assessoraments que requereixin la realització de pràctiques de laboratori, aquestes es realitzaran presencialment a la UAB o als centres adscrits. 
L'assessorament finalitza entre desembre i gener del curs 2023-2024.

Informació important
El professorat assessor de la UAB té la funció d'expert, orientant el treball i donant indicacions puntuals per al seu bon funcionament, però el seguiment del mateix depèn del tutor o tutora del centre educatiu.
Durant l’assessorament es faran un mínim de 3 reunions, que poden ser presencials o telemàtiques.
La persona responsable del treball de recerca de l'estudiant és el tutor o tutora del centre educatiu, el qual haurà d'estar al corrent de totes les reunions i missatges intercanviats amb el tutor o tutora de la UAB. En les reunions és imprescindible que assisteixi l’alumnat assessorat i el tutor/a del centre educatiu. La primera reunió es realitzarà entre febrer i març de 2023. La resta de reunions o contactes s’acordaran amb cada assessor/a de la UAB.

Llistat i descripció de temes proposats des del Programa Argó

Formulari d'inscripció a treballs individuals

Formulari d'inscripció a treballs en grup

Qualsevol dubte o aclariment que pugui sorgir durant aquest procés podeu enviar un missatge a argo.ice@uab.cat