Com funcionen la inscripció i assignació dels assessoraments a treballs de recerca?


El professorat de la UAB, a través del Programa Argó, proporciona propostes de temes i assessorament per a fer el treball de recerca de Batxillerat.

Inscripció
La inscripció de la 18a edició (2020) estarà obert des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

2a Inscripció a la 18a edició (2020). La inscripció per als temes que han quedat vacants estarà oberta des del 14 de gener al 24 gener de 2021.

Per participar en el procés el tutor o tutora del centre de secundària on està matriculat l'estudiant haurà d’omplir el formulari d’inscripció per a assessoraments fent constar les dades i documents que s'hi demanen i triant un dels temes proposats des del Programa Argó. 

Adjudicació de les places
Les places són limitades. Des del Programa Argó se seleccionarà l'alumnat que rebrà l’assessorament, tenint en compte la qualificació de l’ESO i la repartició per centres educatius. La resolució es notificarà al centre i a les persones interessades per correu electrònic al gener de 2021. En cas d'haver estat seleccionat/da, en aquest missatge us trametrem la documentació que haureu de retornar-nos signada i segellada pel centre (compromís del centre i de l’estudiant). La nota mínima d’ESO per accedir a un assessorament Argó és de 6,5.
Es rebutjaran les inscripcions que no incloguin correctament el certificat amb la nota mitjana de tota l'ESO, signat i segellat i el DNI de l'estudiant anvers i revers i la carta de compromís de la direcció del centre.

Pla de treball
Una vegada seleccionat l’alumnat, se’l convocarà a la presentació en línia dels assessoraments. També es farà una presentació telemàtica per al professorat de secundària i el professorat assessor de la Universitat. Més endavant es concretaran els dies de reunió per a cada agent.
Un cop adjudicades les places l’assessor/a que ha proposat el tema convocarà una primera reunió de treball per videoconferència amb l’alumnat i el professorat del centre educatiu. En aquesta sessió es concretarà l’enfocament del treball i es proporcionarà bibliografia, recursos i altres mitjans.
A partir d’aquest moment, el professorat que assessora cada treball donarà resposta a consultes puntuals dels estudiants per correu electrònic o videoconferència. Els assessoraments que requereixin la realització de pràctiques de laboratori es realitzaran presencialment a la UAB o als centres adscrits. Aquestes pràctiques tindran una durada màxima de 3 sessions.
L'assessorament finalitza entre desembre i gener del curs 2021-2022.

Informació important
El professorat assessor de la UAB té la funció d'expert, orientant el treball i donant indicacions puntuals per al seu bon funcionament, però el seguiment del mateix depèn del tutor o tutora del centre educatiu.
L’assessorament de l’expert serà com a mínim de 3 reunions telemàtiques.
La persona responsable del treball de recerca de l'estudiant és el tutor o tutora del centre educatiu, el qual haurà d'estar al corrent de totes les reunions i missatges intercanviats amb el tutor o tutora de la UAB. En les reunions virtuals és imprescindible que assisteixi l’alumnat assessorat i el tutor/a del centre educatiu. La primera reunió es realitzarà al mes de febrer de 2021. La resta de reunions o contactes s’acordaran amb cada assessor/a.

Al formulari d'inscripció caldrà adjuntar una carta de compromís de la direcció del centre segons aquest model.

Qualsevol dubte o aclariment que pugui sorgir durant aquest procés podeu enviar un missatge a argo.ice@uab.cat