Ciències

Lloc de l'estada
Departament de Matemàtiques de la UAB

Perfil de l'estudiant

 • Interès per les Matemàtiques.
 • Interès en la resolució de problemes i la modelització matemàtica de diferents situacions.
 • Participatiu i ganes d'aprendre

Objectius de l’estada

 • Apropar-se a la matemàtica des de diferents situacions.
 • Assistir a tallers matemàtics i participar-hi activament.
 • Reforçar el coneixement matemàtic. 
 • Millorar el raonament lògic.

Tasques a desenvolupar per l’estudiant durant l’estada:
Tallers als que es participarà:

 • Jocs d’atzar: anàlisi i estratègies
 • La criptografia, un duel d'enginy.
 • Embolica que fa fort! (matemàtiques en objectes quotidians).
 • L’origami a l’antiga Xina.
 • Del cub de Mitsunobu Sonobe als políedres modulars.
 • La fórmula d'Euler i els cinc poliedres regulars.
 • Una breu introducció a l'Astronomia

Treballs de recerca que es proposa
Es donarà suport i consell sobre temes relacionats amb l'estada.

Professorat
Rosa Camps, Natàlia Castellana, Jaume Coll, Jaume Llibre

> Formulari d'inscripció a les estades
 

Lloc de l'estada
Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Campus de la UAB

Perfil de l'estudiant
Interès i motivació per les ciències, en especial la química, la física i la cristal·lografia aplicades a la ciència de materials.

Objectius de l’estada:
L’estada està adreçada a estudiants amb interès i motivació per les ciències, en especial la química, la física i la cristal·lografia aplicades a la ciència de materials.
Es proposa una estada d’introducció a alguna de les tècniques que es fan servir per caracteritzar i entendre els nous materials que s’investiguen a l’ICMAB. En particular s’estudiaran les següents tècniques: Microscòpies electròniques de transmissió (TEM) i d’escombrat (SEM), difracció de raigs-X (DRX), magnetometria mitjançant SQUID, anàlisis termogravimètric, tècniques espectroscòpiques, i tècniques de caracterització i de preparació de materials orgànics. Aquests laboratoris de caracterització i de preparació de materials pertanyen als Serveis Cientificotècnics de l'ICMAB.  

Tasques a desenvolupar durant l'estada
En la primera part de l’estada els estudiants tindran l’oportunitat de visitar diferents laboratoris dels Serveis Cientificotècnics de l’ICMAB esmentats anteriorment i en una segona part es proposarà un cas pràctic relacionat amb les tècniques de caracterització i preparació de materials estudiats.

Treballs de recerca que es proposa
En aquesta estada no es supervisaran treballs de recerca.

Professorat
Amable Bernabé, Bernat Bozzo, Ana Esther Carrillo, Roberta Ceravola, Anna Crespi i Judith Oró.

> Formulari d'inscripció a les estades